مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

هوالباقی

۶ شهریور ۱۳۹۱

جناب آقای دکتر واردی

درگذشت برادر گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض مینماییم و برای آن مرحوم طلب غفران و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال مسئلت داریم.