مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

نامه جناب آقای مهندس محمدزاده به سرپرست محترم فدراسیون

۱۰ اسفند ۱۳۹۱

20030116_094652