مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

هوالباقی

۲۰ اسفند ۱۳۹۱

پیشکسوت محترم ، جناب آقای غفور آق
درگذشت والده مکرمه را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، برای آن  مرحومه مغفوره علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر جمیل از خداوند متعال مسئلت داریم .

حاج مسعود ، کورش ، آرش و افشین بابازاده خراسانی