مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۸۹ المرام

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱ سلیقه پرنس روپرت طاهره ۱۵ آقای مزیدی ۸۸/۷/۱۷ ۸۸/۱۲/۱۵ آبستن ۱۴/۱/۸۹ images در محل مجوعه نگهداری خواهد شد
۲ هوم بیت کیم هوم بیت ایت ۴ آقایان محمدزاده و خامسی ۸۸/۸/۲۴ ۸۹/۱/۸ آبستن ۲۸/۱/۸۹ ۸۹/۴/۱ ارسال به قزوین
۳ پرفکشن فنتستیک لایت دنسینگ استار ۵ آقای محمدزاده ۸۸/۹/۱۰ ۸۹/۱/۱۷ آبستن ۷/۲/۸۹ images ۸۹/۴/۱ ارسال به قزوین
۴ ماهپیشانی لاکچری ایمج بلاشینگ بلو ۱۴ آقای حلمی ۸۸/۹/۹ ۸۸/۱۲/۲۶ آبستن ۱۴/۱/۸۹ images در محل مجوعه نگهداری خواهد شد
۵ سارینا دولاب دیده ۴ آقای قرآن نویس ۸۸/۱۰/۱۱ ۸۹/۲/۱۳ آبستن ۲۹/۲/۸۹ images ۸۹/۴/۱ ارسال به قزوین
۶ مجیک میلکام میلکام دش آف مجیک ۴ مهندس علی درمانی ۸۸/۱۰/۲۸ ۸۹/۱/۱ آبستن ۲۱/۱/۸۹ images برای اولین سال کشش می گردد
۷ ویند میلکام میلکام وین میل لین ۴ هورس ایران ۸۸/۱۰/۲۸ ۸۸/۱۲/۵ آبستن ۲۳/۱۲/۸۸ images برای اولین سال کشش می گردد
۸ آتم سنس روریس جستر آتم لیوس ۱۷ آقایان مفیدی و چوری ۸۸/۱۱/۸ ۸۹/۴/۴ آبستن نیست images تحت درمان می باشد
۹ لی لی آذین واویلا ۱۷ آقای یوسف پورانجنار ۸۸/۱۱/۸ ۸۹/۱/۱۳ آبستن ۲۸/۱/۸۹ images ۸/۴/۸۹ ارسال به گنبد
۱۰ مایسا سهراب گل مارال ۹ آقای شهرام شهبازی ۸۸/۱۱/۱۲ ۸۹/۲/۱۴ آبستن ۲۳/۳/۸۹ images آبستن شد
۱۱ یولیا سهراب اودیسه ۶ آقای شهرام شهبازی ۸۸/۱۱/۱۲ ۸۹/۲/۱۰ آبستن ۲۹/۲/۸۹ images کره دار از هیل د چیف
۱۲ جوهر رشاد شمد ۵ آقای شهرام شهبازی ۸۸/۱۱/۱۲ ۸۹/۱/۲۴ آبستن ۷/۲/۸۹ images ارسال به اراک ۱۹/۲/۸۹
۱۳ گلناز لنسکوی گل سارا ۱۲ آقای محمد اختراعی ۸۸/۱۱/۱۴ ۸۹/۱/۲ آبستن ۲۱/۱/۸۹ images ارسال به باشگاه آژند ۲۱/۱/۸۸
۱۴ پرشین دنسر سلستیال دنسر مینت دلایت ۶ آقای محمد اختراعی ۸۸/۱۱/۱۴ ۸۸/۱۲/۱۶ آبستن ۱۴/۱/۸۹ images ارسال به باشگاه آژند ۱۴/۱/۸۸
۱۵ رایا سوبیسکی رزالین ۳ آقای محمد اختراعی ۸۸/۱۱/۱۴ ۸۹/۲/۲۸ آبستن نیست images برای اولین سال کشش می گردد
۱۶ سوناتا سیگار آفشیت ۴ آقای جمشید روشنی ۸۸/۱۲/۲ ۸۹/۱/۲۸ آبستن ۱۴/۲/۸۹ images ارسال به گنبد ۱۹/۲/۸۹
۱۷ بای بای بن بکت فی روگ ۶ هورس ایران ۸۸/۱۲/۳ ۸۸/۱۲/۴ آبستن ۲۳/۱۲/۸۸ images کره دار از المرام
۱۸ کات گلاس فنتستیک لایت شدی پوینت ۶ هورس ایران ۸۸/۱۲/۳ ۸۸/۱۲/۲۸ آبستن ۱۴/۱/۸۹ images کره دار از المرام
۱۹ دیده کولاک سار ۱۰ آقای قرآن نویس ۸۸/۱۲/۴ ۸۹/۱/۲۷ آبستن ۱۴/۲/۸۹ images ۸۹/۴/۱ ارسال به قزوین
۲۰ بریکسون ببرک خان رامسر ۹ آقای عزیزی ۸۸/۱۲/۱۲ ۸۹/۱/۲۰ آبستن ۷/۲/۸۹ images ارسال به یزد ۱۲/۲/۸۹
۲۱ پرشین مامبو کینگ کوگات اولینتون ۶ آقای باقری ۸۸/۱۲/۱۵ ۸۹/۲/۱۳ آبستن ۲/۳/۸۹ images فصل جاری طبق برنامه کشش می شود
۲۲ میس وریتی فکچوال آنسل لیدی ۱۱ آقای رمضانزاده ۸۸/۱۲/۱۵ ۸۹/۱/۱۸ آبستن ۲/۲/۸۹ images کره دار از المرام
۲۳ گلتن تکتاز هلن ۴ آقای شهیدی ۸۸/۱۲/۱۷ ۸۹/۱/۵ آبستن ۲۱/۱/۸۹ images ارسال به گنبد ۱۹/۲/۸۹
۲۴ گل آیم بشارت المیرا ۱۷ آقای کاشانی ۸۸/۱۲/۱۷ ۸۸/۱۲/۱۹ آبستن ۲۱/۱/۸۹ images فصل جاری طبق برنامه کشش می شود
۲۵ ایندین سانگ ایندین راکت کانو کاو ۶ آقای تقوی سال قبل ۸۹/۱/۲۸ آبستن ۱۴/۲/۸۹ images کره دار از المرام
۲۶ هیلا کولاک دیارم ۸ آقای افتخارنژاد ۸۸/۱۲/۲۳ ۸۹/۱/۱۹ آبستن ۷/۲/۸۹ images ارسال به گنبد ۱۶/۲/۸۹
۲۷ ساسی استفانی چروکی ران تویست آف فیس ۴ هورس ایران ۸۸/۱۲/۲۷ ۸۹/۳/۲۳ آبستن ۱۵/۴/۸۹ images کره دار از ودر وارنینگ
۲۸ ثمر پرنس روپرت ثروت ۱۳ آقای حلمی سال قبل ۸۹/۲/۴ آبستن ۲۱/۲/۸۹ images کره دار از المرام
۲۹ زمرد یزد هریکن دازطلا ۵ آقای ابولمعصومی ۸۹/۱/۱۱ ۸۹/۱/۲۴ آبستن ۷/۲/۸۹ images فصل جاری طبق برنامه کشش می شود
۳۰ آیدن آی بشارت گل سلما ۹ آقای صادقی ۸۹/۱/۱۲ ۸۹/۱/۱۷ آبستن ۷/۲/۸۹ images کره دار از ماکسیموم ریسک
۳۱ سوپر ناز لنسکوی سروناز ۱۱ آقای تقوی سال قبل ۸۹/۲/۹ آبستن ۲۹/۲/۸۹ images کره دار از المرام
۳۲ صبا کولاک نگار ۱۳ آقای دکتر بای سال قبل ۸۹/۴/۶ آبستن ۲/۵/۸۹ images کره دار از المرام
۳۳ سرسام بگونیا پرستو ۹ آقای اختراعی ۸۹/۱/۲۴ ۸۹/۲/۱۶ آبستن ۲/۳/۸۹ images فصل جاری طبق برنامه کشش می شود
۳۴ گل لاله دنیا گل مینا ۹ آقای داعی سال قبل ۸۹/۲/۲۹ آبستن ۲۳/۳/۸۹ images فصل جاری طبق برنامه کشش می شود
۳۵ پرشینا مانی بی سان ۷ آقای محمدزاده سال قبل ۸۹/۳/۳۱ آبستن ۲۶/۴/۸۹ images کره دار از المرام
۳۶ داز گلهان سیگار داز شایلان ۵ آقای قریشی سال قبل ۸۹/۲/۲۵ آبستن ۱۱/۳/۸۹ images ۸۹/۴/۱ ارسال به آق قلا
۳۷ میلتونیا لنسکوی کاملیا ۸ آقای رستگار مقدم ۸۹/۲/۱۵ ۸۹/۳/۱۴ آبستن ۱/۴/۸۹ images فصل جاری طبق برنامه کشش می شود
۳۸ آپولون دولاب آزالیا ۹ آقای غفار بسیم سال قبل ۸۹/۳/۹ آبستن ۱/۴/۸۹ images ۸/۴/۸۹ ارسال به بندرترکمن
۳۹ آریستوفیلیا بهار نوبل استوری ۶ آقای کوزه لی ۸۹/۲/۱۶ ۸۹/۳/۳۰ آبستن ۱۵/۴/۸۹ images فصل جاری طبق برنامه کشش می شود
۴۰ گلزار کولاک شایلان ۱۳ آقای آیت اللهی ۸۹/۲/۲۹ ۸۹/۳/۱۲ آبستن ۱/۴/۸۹ images کره دار از المرام
۴۱ لیندا تکاور شعله ۱۴ آقای کاشانی ۸۹/۳/۲ ۸۹/۴/۱۴ آبستن نیست images فصل جاری طبق برنامه کشش می شود
۴۲ اسکارلت سوقان مکان ۱۳ آقای اسکندری سال قبل ۸۹/۴/۹ آبستن نیست images کره دار از المرام
۴۳ ثروت آفرون ساغر ۲۳ آقای شگفتی ۸۹/۳/۱۹ ۸۹/۴/۴ آبستن نیست images فصل جاری طبق برنامه کشش می شود
۴۴ گل شیدا ساسان دفینه ۸ آقای نادرزاده ۸۹/۳/۲۱ ۸۹/۳/۲۶ آبستن ۲/۵/۸۹ images فصل جاری طبق برنامه کشش می شود
۴۵ الیزا دولاب ثمر ۸ آقای نساج سال قبل ۸۹/۳/۲۹ آبستن ۱۵/۴/۸۹ images کره دار از المرام