مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۹۰ المرام

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱ اورمینیا اورمیندو میلتونیا ۴ آقای رضا فرمانی ۸۹/۹/۶ ۸۹/۱۱/۲۹ آبستن ۸۹/۱۲/۱۴ images برای اولین سال کشش میشود
۲ پایونر شاهین۲ هالیس ۴ آقای ساعد توکلی ۸۹/۹/۷ ۸۹/۱۲/۲۳ آبستن ۹۰/۱/۸ images برای اولین سال کشش میشود
۳ سلیا دولاب سمیرا ۱۴ آقای فریدون غراوی ۸۹/۱۰/۴ ۹۰/۳/۱۸ آبستن ۹۰/۴/۵ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۴ آوا دولاب ارمغان ۱۴ آقای فریدون غراوی ۸۹/۱۰/۴ ۹۰/۴/۴ آبستن ۹۰/۴/۱۹ images کره دار از تاواش
۵ ویند میلکام میلکام ویند میل لین ۵ هورس ایران سال قبل ۹۰/۱/۴ آبستن ۹۰/۱/۲۴ images کره دار از المرام
۶ ثروت آفرون ساغر ۲۳ آقای داوود شگفتی سال قبل ۹۰/۴/۵ آبستن  ۹۰/۴/۱۹ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۷ سیلویا رامین ساکونی ۵ آقای یوسف پورانجنار ۸۹/۱۱/۹ - – - - آبستن نیست images در فصل جاری کشش خواهد شد
۸ لاست این دبلاگ سیتی زیپ ساورجین لیز ۵ هورس ایران ۸۹/۱۱/۹ ۸۹/۱۲/۲۱ آبستن ۹۰/۱/۸ images برای اولین سال کشش میشود
۹ رایا سوبیسکی رزالین ۵ آقای اختراعی ۸۹/۱۱/۱۸ - – - - آبستن نیست images برای اولین سال کشش میشود
۱۰ رگال اگزکتیو بولد اگزکتیو تین دنگا ۵ هورس ایران ۸۹/۱۱/۱۹ ۹۰/۳/۲۴ آبستن ۹۰/۴/۱۹ images برای اولین سال کشش میشود
۱۱ پرنسس آف موناکو رویال آکادمی وید گود گریس ۷ هورس ایران ۸۹/۱۱/۱۹ ۹۰/۱/۳۱ آبستن ۹۰/۲/۱۷ images برای اولین سال کشش میشود
۱۲ ناز عاطفه صدرجهان تماشا ۶ حاجی گلدی سلیمی ۸۹/۱۱/۱۹ ۹۰/۲/۲۲ آبستن ۹۰/۳/۴ images کره دار از آگوگ
۱۳ گل مرام جلد سولیناز ۴ حاجی آشور سیدی ۸۹/۱۱/۱۹ ۹۰/۲/۲ آبستن ۹۰/۲/۱۷ images برای اولین سال کشش میشود
۱۴ بریکسون ببرک خان رامسر ۱۰ آقای عزیزی ۸۹/۱۱/۲۶ ۸۹/۱۲/۲۵ آبستن ۹۰/۱/۱۲ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۱۵ گل بابایی تکتاز گل اختر ۶ آقای بنایی ۸۹/۱۱/۲۷ ۸۹/۱۲/۱۲ آبستن ۸۹/۱۲/۲۹ images انتقال به تهران ۹۰/۱/۲۲
۱۶ نازلی کارملایت هوس تیزپا ۱۴ آقای کاشانی ۸۹/۱۲/۱ - – - - آبستن نیست images در فصل جاری کشش خواهد شد
۱۷ میس وریتی فکچوال آنسل لیدی ۱۲ آقای رمضانزاده ۸۹/۱۲/۱۸ ۹۰/۱/۱۱ آبستن ۹۰/۱/۲۹ images انتقال به باشگاه ارشاد ۹۰/۱/۲۹
۱۸ جاست الیزا هکتور پروتکتور لا فیجا ۱۰ آقای رمضانزاده ۸۹/۱۲/۱۸ ۸۹/۱۲/۲۶ آبستن ۹۰/۱/۱۲ images انتقال به باشگاه ارشاد ۹۰/۱/۲۴
۱۹ گلناز لنسکوی گل سارا ۱۳ آقای اختراعی ۸۹/۱۲/۲۱ - – - - آبستن نیست images کره دار از المرام
۲۰ پرشین مامبو کینگ کوگات اولینتون ۷ آقای باقری سال قبل ۹۰/۱/۳۰ آبستن ۹۰/۲/۱۴ images کره دار از المرام
۲۱ طلا بهزاد خاتون ۱۴ آقای محمدزاده ۸۹/۱۲/۲۸ ۹۰/۱/۴ آبستن ۹۰/۱/۲۴ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۲۲ ماری گل دلفینیا گل اژدها ۱۱ آقای کاشانی ۹۰/۱/۸ ۹۰/۳/۲۸ آبستن ۹۰/۴/۱۱ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۲۳ لاست الیزا دلرد جاست الیزا ۳ هورس ایران سال قبل ۹۰/۲/۳ آبستن ۹۰/۲/۲۰ images برای اولین سال کشش میشود
۲۴ ماهپیشانی لاکچری ایمج بلاشینگ بلو ۱۵ آقای حلمی سال قبل ۹۰/۱/۱۴ آبستن ۹۰/۱/۲۹ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۲۵ ایندین سانگ ایندین راکت کانوکاو ۷ آقای تقوی سال قبل ۹۰/۱/۲۲ آبستن ۹۰/۲/۱۴ images کره دار از المرام
۲۶ ولگا وات سکرت اولگا ۵ حاج یلمه ۸۹/۹/۲۷ ۹۰/۱/۲۱ آبستن ۹۰/۲/۱۴ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۲۷ اسکارلت سوقان مکان ۱۵ آقای  اسکندری سال قبل ۹۰/۱/۲۹ آبستن ۹۰/۲/۱۴ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۲۸ سونیا ۲ شرگار کویین پاریس ۳ آقای یاسر جرجانی ۸۹/۱۲/۱۹ - – - - آبستن نیست images در فصل جاری کشش خواهد شد
۲۹ رمبو آنوشکا جهاندیده ۵ آقای فریدون شیرمحمدلی ۹۰/۱/۷ ۹۰/۲/۱۲ آبستن ۹۰/۲/۲۷ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۳۰ لی لی آذین واویلا ۱۸ آقای یوسف پورانجنار ۹۰/۱/۸ ۹۰/۳/۲۳ آبستن ۹۰/۴/۱۱ images کره دار از المرام
۳۱ سوناتا سیگار آفشیت ۵ آقای جمشید روشنی ۹۰/۱/۸ ۹۰/۲/۱۸ آبستن ۹۰/۳/۴ images کره دار از المرام
۳۲ استورم رد های یلد وایت لی ۷ آقای بهنام چاوشی ۹۰/۱/۱۱ ۹۰/۱/۲۵ آبستن ۹۰/۲/۱۴ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۳۳ شاهدخت بلاش گل مینا ۱۲ آقای آیت اللهی ۹۰/۱/۱۱ ۹۰/۱/۱۶ آبستن ۹۰/۲/۵ images کره دار از چکیت
۳۴ زمرد یزد هریکن دازطلا ۶ آقای ابولمعصومی ۹۰/۱/۱۱ ۹۰/۳/۱۷ آبستن ۹۰/۴/۵ images در فسل جاری کشش خواهد شد
۳۵ آیدن آی بشارت گل سلما ۱۰ آقای صادقی ۹۰/۱/۱۵ ۹۰/۲/۲۸ آبستن ۹۰/۳/۱۷ images کره دار از المرام
۳۶ گلنار بامداد خاتون ۶ آقای اختراعی ۹۰/۱/۱۶ ۹۰/۲/۱۳ آبستن ۹۰/۳/۴ images کره دار از دلرد
۳۷ پدیده لاکچری ایمج رولینگ پراید ۱۲ آقای مظفری ۹۰/۱/۱۸ ۹۰/۳/۱۲ آبستن ۹۰/۳/۳۱ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۳۸ آلالیا آفرون آزالیا ۲۱ آقای مظفری ۹۰/۱/۱۸ ۹۰/۲/۱۶ آبستن ۹۰/۳/۴ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۳۹ لانگ فارول بلد راک ساکسس ات لست ۲۵ آقای مظفری ۹۰/۱/۱۸ - – - - آبستن نیست images در فصل جاری کشش خواهد شد
۴۰ فریال صبا دنیا صبا ۶ حاج ناصر نوروزی ۹۰/۱/۲۲ ۹۰/۲/۲۵ آبستن ۹۰/۳/۱۷ images کره دار از دلرد
۴۱ گنج آور ایگدری سوقان گل سوزان ۱۷ حاجی قربان ایگدری ۸۹/۱۱/۳ ۹۰/۳/۵ آبستن images در فصل جاری کشش خواهد شد
۴۲ ساتین اسلیپرز ای دوبی ماتیلدا دنسر ۶ هورس ایران ۹۰/۱/۲۹ ۹۰/۳/۱۰ آبستن ۹۰/۳/۲۳ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۴۳ ساینا دلرد میلتونیا ۳ آقای حلمی ۹۰/۱/۲۹ ۹۰/۲/۵ آبستن ۹۰/۲/۲۷ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۴۴ نگار بامداد —- ۸ آقای مقیمی ۹۰/۲/۳ ۹۰/۳/۶ آبستن ۹۰/۳/۲۳ images در فصل جاری کشش خواهد شد
۴۵ گلزار کولاک شایلان ۱۴ آقای آیت اللهی سال قبل ۹۰/۲/۳۱ آبستن ۹۰/۳/۱۹ images کره دار از المرام
۴۶ گل آیم بشارت المیرا ۱۸ آقای فهیمان ۹۰/۲/۱۸ ۹۰/۳/۴ آبستن ۹۰/۳/۱۹ images کره دار از المرام
۴۷ ساسی استفانی چروکی ران تویست آف فیس ۶ هورس ایران سال قبل ۹۰/۴/۱۱ آبستن ۹۰/۴/۲۹ images کره دار از المرام
۴۸ الیزا دولاب ثمر ۹ آقای رضا نساج ۹۰/۲/۲۴ ۹۰/۲/۲۹ آبستن ۹۰/۳/۱۷ images کره دار از المرام
۴۹ بومرنگ دولفینیا - – - - ۱۳ آقای حلمی ۹۰/۲/۳۱ - – - - آبستن نیست images در فصل جاری کشش خواهد شد
۵۰ مرجانه سیگار سلیقه ۴ دکتر غفور مصدق ۹۰/۳/۱ ۹۰/۳/۱۴ آبستن ۹۰/۳/۳۱ images برای اولین سال کشش میشود
۵۱ گل طاهر آفرون دازطاهر ۲۰ هورس ایران سال قبل ۹۰/۵/۵ آبستن ۹۰/۵/۲۹ images کره دار از سیهلی
۵۲ تیز سکرت تیزنو رنیس سکرت ۵ هورس ایران ۹۰/۳/۲۹ ۹۰/۴/۶ آبستن ۹۰/۴/۲۹ images برای اولین سال کشش میشود