مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۹۱ المرام

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱ طلای بندر آگوگ سوپربندر ۴ آقای مهدی طلایی ۹۰/۸/۲۹ ۹۱/۳/۲۳ آبستن ۹۱/۴/۱۰ images کره دار از مای جوی
۲ بیونسه دلرد میس وریتی ۴ هورس ایران ۹۰/۸/۲۹ ۹۱/۱/۱۶ آبستن ۹۱/۲/۲ images در حال آماده سازی
۳ گل زمرد دلرد زمرد بافق ۳ آقای میردهقان ۹۰/۱۰/۱۰ ۹۱/۲/۵ آبستن ۹۱/۲/۱۹ images در حال آماده سازی
۴ گل افیر سوبیسکی افیر ۵ آقای مهدی عسگری ۹۰/۱۰/۱۸ ۹۱/۱/۱۳ آبستن ۹۱/۱/۲۷ images در حال آماده سازی
۵ زمرد بافق کولاک داز سونا ۱۳ آقای پورحکیمیان ۹۰/۱۰/۱۸ - – - - - – - - images تحت درمان میباشد
۶ نازبندر سوقان گل بندر ۱۵ آقای ایمان عرب ۹۰/۱۰/۱۸ - – - - - – - - images تحت درمان میباشد
۷ سلیا دولاب سمیرا ۱۵ آقای فریدون غراوی سال قبل - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۸ نازلی کارملایت هوس تیزپا ۱۵ آقای کاشانی سال قبل - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۹ مجیک میلکام میلکام دش آف مجیک ۶ آقای علی درمانی سال قبل ۹۰/۱۲/۲۸ آبستن ۹۱/۱/۱۴ images کره دار از سیهلی
۱۰ ویولت ساورسول لی لی ۴ آقای مختوم نژاد ۹۰/۱۲/۴ ۹۱/۱/۹ آبستن ۹۱/۱/۲۷ images در حال آماده سازی
۱۱ صبا کولاک نگار ۱۵ دکتر بای ۹۰/۱۲/۴ ۹۱/۱/۲۹ آبستن ۹۱/۲/۱۶ images در حال آماده سازی
۱۲ دنا وات سکرت پادنا ۱۱ حاج گلدی سلیمه ای ۹۰/۱۲/۱۱ ۹۱/۲/۲۴ آبستن ۹۱/۳/۸ images در حال آماده سازی
۱۳ پاینینگ فور لاو وان وی لاو پمبروک پاینز ۶ آقای سهیل طوسی ۹۰/۱۲/۱۸ ۹۰/۱۲/۲۲ آبستن ۹۱/۱/۱۴ images به باغ ایشان ارسال شد
۱۴ شلفا سلکریک پس د پیس ۵ هورس ایران ۹۰/۱۲/۱۸ ۹۱/۱/۷ آبستن ۹۱/۱/۲۷ images در حال آماده سازی
۱۵ بادله شبگون گل یلدا ۵ آقای کاظمی ۹۰/۱۲/۲۴ ۹۱/۱/۱۰ آبستن ۹۱/۱/۲۷ images در حال آماده سازی
۱۶ پرنسس آف موناکو رویال آکادمی وید کود گریس ۸ هورس ایران سال قبل ۹۱/۲/۱۰ آبستن ۹۱/۲/۳۱ images کره دار از المرام
۱۷ اربل پرنس روپرت زرین گل ۱۵ مهندس سراج طریک ۹۱/۱/۱۲ ۹۱/۱/۱۵ آبستن ۹۱/۲/۶ images در حال آماده سازی
۱۸ ثمین لنسکوی گل اندام ۸ آقای مجید عدلی ۹۱/۱/۱۸ ۹۱/۱/۲۰ آبستن ۹۱/۲/۶ images در حال آماده سازی
۱۹ سیلویا رامین ساکونی ۶ آقای پورانجنار سال قبل - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۲۰ پرنوش پیمان انوشه ۱۲ آقای خداداد زاده ۹۱/۱/۲۳ ۹۱/۱/۲۷ آبستن ۹۱/۲/۱۲ images کره دار از تاواش
۲۱ تیکا آشور پرنوش ۴ آقای خداداد زاده ۹۱/۱/۲۴ ۹۱/۳/۷ آبستن ۹۱/۳/۲۱ images در حال آماده سازی
۲۲ شاهگل گریکاس شاهدخت ۴ آقای آیت اللهی ۹۱/۱/۲۴ ۹۱/۳/۲۵ آبستن ۹۱/۴/۱۰ images در حال آماده سازی
۲۳ مایسا سهراب گل مارال ۱۱ آقای نبوی ۹۱/۱/۲۴ ۹۱/۳/۸ آبستن ۹۱/۳/۲۷ images در حال آماده سازی
۲۴ آساره اگزیران آسیه ۱۰ آقای حسین سلیم ۹۱/۱/۲۹ - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۲۵ کاکلیک دیزایر تیزپا ۲۰ آقای کاشانی ۹۱/۱/۲۹ ۹۱/۲/۳۰ آبستن ۹۱/۳/۲۱ images در حال آماده سازی
۲۶ فراکسیس دالیاپور پایک کریک ۷ آقای گیوه چی ۹۱/۲/۱ ۹۱/۲/۱۱ آبستن ۹۱/۲/۳۱ images در حال آماده سازی
۲۷ آیدن آی بشارت گل سلما ۱۱ آقای صادقی ۹۱/۲/۱ ۹۱/۲/۲۵ آبستن ۹۱/۳/۸ images در حال آماده سازی
۲۸ آلامون کوپال درود ۶ آقای یلمه ۹۱/۲/۸ ۹۱/۲/۱۲ آبستن ۹۱/۲/۳۱ images کره دار از تاواش
۲۹ ماهونیا تکتاز لولیتا ۷ آقای  بابایی ۹۱/۲/۹ ۹۱/۳/۲ آبستن ۹۱/۳/۲۱ images کره دار از آگوگ
۳۰ وی اکسیدا چکیت لاکسیدا ۴ آقای غراوی ۹۱/۲/۹ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۳۱ کاتالینا دلرد کاملیا ۴ آقای امینی ۹۱/۲/۱۷ ۹۱/۳/۱۰ آبستن ۹۱/۳/۲۷ images کره دار از جانادل
۳۲ سکوت کولاک - – - - ۱۷ آقای احمدی ۹۱/۲/۱۸ - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۳۳ دلتکین لهن گرین دلبر ۶ آقای نادرزاده ۹۱/۲/۱۸ ۹۱/۴/۱۸ آبستن ۹۱/۵/۸ images کره دار از سلتیک
۳۴ چیتا چیف هیل د چیف میلتونیا ۳ آقای ساعد توکلی ۹۱/۲/۳۰ ۹۱/۳/۱۶ آبستن ۹۱/۴/۳ images در حال آماده سازی
۳۵ نانسی یزد سیگار سونیا یزد ۴ آقای صحنه ۹۱/۲/۳۱ ۹۱/۳/۱۳ آبستن ۹۱/۳/۳۰ images در حال آماده سازی
۳۶ داز رومیسا دلرد دبورا ۳ آقای چیره نور ۹۱/۲/۳۱ ۹۱/۴/۱۹ آبستن ۹۱/۵/۸ images در حال آماده سازی
۳۷ شه بانو لنسکوی ماه بانو ۱۰ آقای امید جهانیان ۹۱/۲/۳۱ ۹۱/۳/۱۴ آبستن ۹۱/۳/۳۰ images کره دار از ساسان
۳۸ گیتا تاراج تاسارا ۲۰ آقای ایزدی ۹۱/۳/۲ - – - - - – - - images کره دار از لهن گرین
۳۹ ثروت آفرون ساغر ۲۴ آقای شگفتی سال قبل - – - - - – - - images کره دار از المرام
۴۰ جمهور غزال نورا ۲۱ آقای تلنگ ۹۱/۳/۷ ۹۱/۴/۱۴ آبستن ۹۱/۵/۱ images کره دار از کامانگراند
۴۱ مالنیتا ال سور کانفیدنشیال تالک مالنا ال سور ۱۴ آقای سلیم خانیان ۹۱/۳/۱۲ ۹۱/۵/۱۳ آبستن ۹۱/۶/۱ images کره دار از سیمولیت
۴۲ هوریک نی ست بهاره ۱۱ آقای سلیم خانیان ۹۱/۳/۲۶ ۹۱/۳/۲۷ آبستن ۹۱/۴/۱۴ images کره دار از پوملاتو
۴۳ حنا بامبوس ۷ آقای شیرخانی ۹۱/۳/۳۱ - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی