مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۹۱ تریفیک چلنج

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱ کات گلاس فنتستیک لایت شدی پوینت ۹ هورس ایران سال قبل ۹۱/۱/۲۹ آبستن ۹۱/۲/۱۶ images کره دار از سیهلی
۲ ثمر پرنس روپرت ثروت ۸ آقای حلمی سال قبل ۹۱/۱/۳۰ آبستن ۹۱/۲/۱۶ images کره دار از سیهلی
۳ ویند میلکام میلکام ویند میل لین ۶ هورس ایران سال قبل ۹۱/۱/۱۷ آبستن ۹۱/۲/۲ images کره دار از المرام
۴ لاست این د بلاگ سیتی زیپ ساورجین لیز ۶ هورس ایران سال قبل ۹۱/۴/۱۷ آبستن ۹۱/۵/۱ images کره دار از المرام
۵ پرشین مامبو کینگ کوگات اولینتون ۸ آقای محمد باقری سال قبل ۹۱/۱/۱۴ آبستن ۹۱/۱/۲۹ images کره دار از المرام
۶ استورم رد های یلد وایت لی ۸ آقای بهنام چاوشی سال قبل - – - - آبستن  نیست images کره دار از المرام
۷ لاست الیزا دلرد جاست الیزا ۴ هورس ایران سال قبل ۹۱/۱/۲۸ آبستن ۹۱/۲/۱۲ images کره دار از المرام
۸ ساتین اسلیپرز ای دوبی ماتیلدا دنسر ۷ هورس ایران سال قبل ۹۱/۲/۲۰ آبستن ۹۱/۳/۶ images کره دار از المرام
۹ ساینا دلرد میلتونیا ۴ آقای حلمی سال قبل ۹۱/۲/۱۴ آبستن ۹۱/۲/۳۱ images کره دار از المرام
۱۰ ساسی استفانی چروکی ران تویست آف فیس ۷ هورس ایران سال قبل - – - - - – - - images کره دار از المرام
۱۱ تیز سکرت تیزنو رنیس سکرت ۶ هورس ایران سال قبل ۹۱/۴/۳۱ آبستن ۹۱/۵/۱۵ images باردار از المرام
۱۲ اسکارلت سوقان مکان ۱۵ آقای میزانی سال قبل ۹۱/۳/۱۰ آبستن ۹۱/۳/۲۷ images در حال آماده سازی
۱۳ بای بای شاد سیگار رادا ۶ آقای عظیم جرجانی ۹۱/۱/۱۸ ۹۱/۳/۱۴ آبستن ۹۱/۳/۳۰ images در حال آماده سازی
۱۴ گلزار کولاک شایلان ۱۵ آقای  آیت اللهی ۹۱/۱/۲۷ ۹۱/۲/۴ آبستن ۹۱/۲/۱۹ images در حال آماده سازی
۱۵ شاهدخت بلاش گل مینا ۱۳ آقای  آیت اللهی ۹۱/۱/۲۷ ۹۱/۲/۹ آبستن ۹۱/۲/۲۴ images کره دار از المرام
۱۶ ویساژ دولاب ثمر ۱۰ آقای سعیدی ۹۱/۲/۴ - – - - - – - - images کره دار از المرام
۱۷ تاکسه وی کانگری دورا دورا دورا ۶ هورس ایران ۹۱/۱/۱۸ ۹۱/۲/۲۷ آبستن ۹۱/۳/۲۱ images در حال آماده سازی
۱۸ سارینا دولاب دیده ۶ آقای قرآن نویس ۹۱/۲/۱۱ ۹۱/۴/۴ آبستن ۹۱/۴/۱۸ images کره دار از اس‍پشیال باند
۱۹ زمرد یزد هریکن دازطلا ۷ آقای ابولمعصومی سال قبل - – - - آبستن نیست images کره دار از المرام
۲۰ مرجانه سیگار سلیقه ۵ آقای دکتر مصدق ۹۱/۲/۱۴ ۹۱/۳/۵ آبستن ۹۱/۳/۲۱ images کره دار از المرام
۲۱ فریال صبا دنیا صبا ۷ حاج ناصر نوروزی ۹۱/۲/۱۴ - – - - آبستن نیست images کره دار از المرام
۲۲ سیلورسین گریکاس آفرین ۴ آقای حاج امید چیره نور ۹۱/۲/۱۶ ۹۱/۲/۲۶ آبستن ۹۱/۳/۸ images در حال آماده سازی
۲۳ دلبر لنسکوی سلیقه ۱۲ آقای نادرزاده ۹۱/۲/۱۸ - – - - آبستن نیست images کره دار از بدازآی وانابی
۲۴ لیلاناز مناضل گل مینا ۸ آقای فریدون بابانیازی ۹۱/۲/۲۰ ۹۱/۴/۱۱ آبستن ۹۱/۴/۲۵ images کره دار از مربوش
۲۵ ریحانا دلرد سلیقه ۴ آقای اسماعیلی ۹۱/۲/۲۶ ۹۱/۴/۱ آبستن ۹۱/۴/۱۴ images در حال آماده سازی
۲۶ ال سا هیل د چیف ایلناز خانم ۳ آقای یارعلی ۹۱/۲/۳۰ ۹۱/۴/۱۳ آبستن ۹۱/۵/۱ images در حال آماده سازی
۲۷ رگال اگزکتیو بولد اگزکتیو تین دنگا ۶ هورس ایران سال قبل ۹۱/۵/۲۴ آبستن ۹۱/۶/۸ images کره دار از المرام
۲۸ لی لی آذین واویلا ۱۹ آقای پورانجنار سال قبل ۹۱/۴/۴ آبستن ۹۱/۴/۱۸ images کره دار از المرام
۲۹ آوا دولاب ارمغان ۱۵ آقای فریدون غراوی سال قبل ۹۱/۴/۳۰ آبستن ۹۱/۵/۱۵ images کره دار از المرام
۳۰ خاتون بامبوس - – - - ۱۳ آقای شیرخانی ۹۱/۳/۳۱ ۹۱/۴/۱۳ آبستن ۹۱/۵/۱ images در حال آماده سازی
۳۱ میلتونیا لنسکوی کاملیا ۱۰ آقای رستگار مقدم ۹۱/۴/۹ ۹۱/۴/۱۴ آبستن ۹۱/۵/۱ images کره دار از دلرد
۳۲ ماهپیشانی لاکچری ایمج بلاشینگ بلو ۱۶ آقای میزانی ۹۰/۱۲/۱۵ ۹۱/۴/۲۰ آبستن ۹۱/۵/۸ images کره دار از المرام
۳۳ گل طاهر آفرون دازطاهر ۲۱ هورس ایران سال قبل - – - - - – - - images کره دار از المرام
۳۴ سلطانه کولاک گلنار مهندس پولاد نیازی ۹۱/۵/۲ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۳۵ بالتیکا سوبیسکی سلطانه ۴ مهندس پولاد نیازی ۹۱/۵/۲ - – - - - – - - images در حال آماده سازی