مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۹۲ تریفیک چلنج

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱ نلی هیل دچیف پرشین مامبو ۴ آقای مالامیری ۹۱/۹/۱۵ ۹۲/۲/۱۸ آبستن ۹۲/۳/۲ images در حال آماده سازی
۲  استورم رد  های یلد  وایت لی  ۹  آقای حائری  ۹۱/۱۰/۲۳ ۹۲/۴/۱۹ آبستن ۹۲/۵/۸ images  در حال آماده سازی
۳  آناستازیا  سوبیسکی  اونلی تیرز  ۴   آقای حائری   ۹۱/۱۰/۲۳ ۹۱/۱۲/۱۵ آبستن ۹۲/۱/۳ images   در حال آماده سازی
۴  کاتیا  المرام  کات گلاس  ۳ هورس ایساتیس   ۹۱/۱۰/۲۳ ۹۲/۱/۲۸ آبستن ۹۲/۲/۱۱ images   در حال آماده سازی
۵  مجیک میلکام  میلکام  دش آف مجیک  ۷  هورس ایران سال قبل ۹۲/۱/۱۶ آبستن ۹۲/۲/۱ images  کره دار از المرام
۶  شلفا  سلکریک  پس د پیس  ۶  هورس ایران سال قبل ۹۲/۱/۳۰ آبستن ۹۲/۲/۱۵ images  کره دار از المرام
۷  بیونسه  دلرد  میس وریتی  ۵ هورس ایران سال قبل ۹۲/۲/۳۱ آبستن ۹۲/۳/۲۰ images  کره دار از المرام
۸ پرشین مامبو کینگ کوگات اولینتون ۹ هورس ایران سال قبل ۹۲/۱/۳ آبستن ۹۲/۱/۱۷ images کره دار از تریفیک
۹ گل طاهر آفرون داز طاهر ۲۲ هورس ایران سال قبل ۹۲/۲/۲۴ آبستن ۹۲/۳/۱۱ images در حال آماده سازی
۱۰  گل زمرد  دلرد  زمرد بافق  ۴  آقای حیرانی ۹۱/۱۱/۱ ۹۲/۲/۹ آبستن ۹۲/۲/۲۵ images در حال آماده سازی
۱۱  فراکسیس  دالیاپور  پایک کریک  ۸ آقای گیوه چی سال قبل ۹۲/۳/۱ آبستن ۹۲/۳/۱۶ images  کره دار از المرام
۱۲  میس وریتی  فکچوال  آنسل لیدی  ۱۴  آقای رمضانزاده ۹۲/۱/۲۳ ۹۲/۴/۱۶ آبستن ۹۲/۵/۱۸ images  کره دار از تاواش
۱۳  جاست الیزا  هکتور پروتکتور  لا فیجا  ۱۲  آقای رمضانزاده ۹۲/۱/۱۶ ۹۲/۱/۲۰ آبستن ۹۲/۲/۵ images  کره دار از تاواش
۱۴  کاکلیک  دیزایر  تیزپا  ۲۱  آقای کاشانی ۹۱/۱۱/۲۲ ۹۲/۲/۶ آبستن ۹۲/۲/۲۲ images  کره دار از المرام
۱۵  طلای بندر  آگوگ  سوپر بندر ۵  هورس ایساتیس ۹۲/۲/۲۷ ۹۲/۵/۱۵ آبستن ۹۲/۶/۴ images  کره دار از المرام
۱۶ چیتا چیف هیل دچیف میلتونیا ۴ آقای ساعد توکلی ۹۱/۱۲/۱۱ ۹۲/۲/۳ آبستن ۹۲/۲/۱۸ images در حال آماده سازی
۱۷  آنابل طوفان  دلسان  ۱۰  آقای هاتف مرادی ۹۱/۱۲/۱۴ ۹۲/۱/۸ آبستن ۹۲/۱/۲۷ images  در حال آماده سازی
۱۸  زمرد یزد  هریکن  دازطلا  ۸  آقای ابولمعصومی ۹۱/۱۲/۲۰ - – - - کشش نشد images  در حال آماده سازی
۱۹  لاله گل  دلرد  سلطانه  ۴  مهندس پولاد نیازی ۹۱/۱۲/۲۴ ۹۲/۱/۴ آبستن ۹۲/۱/۲۱ images  در حال آماده سازی
۲۰  پاینینگ فور لاو  وان وی لاو  پمبروک پاینز  ۷  مهندس سهیل طوسی ۹۱/۱۲/۳۰ - – - - آبستن نیست images  کره دار از المرام
۲۱  هیدروژن  گریکاس  گل قهرمان  ۴  آقای منوچهر قزل ۹۲/۱/۳ ۹۲/۲/۴ آبستن ۹۲/۲/۱۸ images  در حال آماده سازی
۲۲  برادوی  مناضل  دان دان زینگ  ۵  آقای غلامی ۹۲/۱/۵ ۹۲/۲/۲۱ آبستن ۹۲/۳/۵ images  در حال آماده سازی
۲۳  ویند میلکام  میلکام  ویندمیل لین  ۷  آقای حمیدی سال قبل ۹۲/۱/۱۹ آبستن ۹۲/۲/۵ images  کره دار از تریفیک
۲۴ ثمر پرنس روپرت ثروت ۱۶ آقای حلمی ۹۲/۱/۲۳ ۹۲/۲/۱ آبستن ۹۲/۲/۱۵ images در حال آماده سازی
۲۵  آیدن آی  بشارت  گل سلما  ۱۲  آقای صادقی ۹۲/۱/۲۷ ۹۲/۲/۲۲ آبستن ۹۲/۳/۱۱ images کره دار از المرام
۲۶ اندی ماری سوبیسکی آندلوزا ۵ آقای جعفر عابدینی ۹۲/۲/۴ ۹۲/۳/۵ آبستن ۹۲/۳/۲۰ images در حال آماده سازی
۲۷ آیلر عالم جهان آی ناز ۳ آقای عربی ۹۲/۲/۷ ۹۲/۲/۱۴ آبستن ۹۲/۲/۲۹ images در حال آماده سازی
۲۸ ویرجینیا آریا رادا ۵ آقای دانش پژوه ۹۲/۲/۱۱ ۹۲/۴/۱۰ - – - - images کره دار از تاواش
۲۹ بلست دلرد پایک کریک ۵ آقای نبوی ۹۲/۲/۱۲ ۹۲/۲/۱۹ آبستن ۹۲/۳/۵ images در حال آماده سازی
۳۰ دبی رویال دبی دستنیشن رویال لاهاینا ۸ مهندس پولاد نیازی ۹۲/۲/۱۴ ۹۲/۳/۲۱ آبستن ۹۲/۴/۳ images کره دار از تاواش
۳۱ دنا وات سکرت پادنا ۱۲ حاج گلدی سلیمه ای ۹۲/۲/۱۵ ۹۲/۳/۲۰ آبستن ۹۲/۴/۳ images کره دار از المرام
۳۲ ثمین لنسکوی گل اندام ۹ آقای مجید عدلی ۹۲/۲/۱۸ - – - - آبستن نیست images کره دار از المرام
۳۳ کاتالینا دلرد کاملیا ۵ آقای امینی ۹۲/۲/۱۸ ۹۲/۲/۲۵ آبستن ۹۲/۳/۱۱ images کره دار از المرام
۳۴ ایندین سانگ ایندین راکت کانوکاو ۹ آقای تقوی ۹۲/۲/۲۱ ۹۲/۳/۳۰ آبستن ۹۲/۴/۲۰ images کره دار از تاواش
۳۵ سکویاد جلد شعله ۳ آقای بهادر مهدیخانی ۹۲/۲/۲۳ - – - - کشش نشد images در حال آماده سازی
۳۶ ساناز کولار ولنتاین ۴ آقای سلیمخانی ۹۲/۲/۲۳ ۹۲/۳/۱۵ آبستن ۹۲/۳/۳۰ images در حال آماده سازی
۳۷ اطلسی المرام اسکارلت ۳ آقای مهندس اسماعیلی ۹۲/۲/۳۰ ۹۲/۳/۳۱ آبستن ۹۲/۴/۱۴ images در حال آماده سازی
۳۸ آریاناز المرام ویساژ ۳ آقای رضا نساج ۹۲/۲/۳۰ ۹۲/۳/۱۴ آبستن ۹۲/۳/۳۰ images در حال آماده سازی
۳۹ ریحانه کولاک قهرمان ۱۰ آقای مهندس اسماعیلی ۹۲/۳/۱ ۹۲/۳/۲۷ آبستن ۹۲/۴/۱۰ images کره دار از آگوگ
۴۰ مایسا سهراب گل مارال ۱۲ آقای مهدی صفارانی ۹۲/۱/۵ - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۴۱ فریبا فراز دلربا ۴ باشگاه بیهق سبزوار ۹۲/۳/۱۹ ۹۲/۴/۴ آبستن ۹۲/۴/۲۷ images در حال آماده سازی
۴۲ سکوت کولاک - – - - ۱۸ آقای احمدیان ۹۲/۲/۱۵ ۹۲/۴/۲ آبستن ۹۲/۴/۲۰ images در حال آماده سازی
۴۳ بلک استورم میناردی امپرس کاسیاس ۳ آقای کاوه شیرانی ۹۲/۴/۳ - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۴۴ تیز سکرت تیزنو رنیس سکرت ۷ هورس ایران سال قبل ۹۲/۴/۱۱ آبستن ۹۲/۵/۱ images کره دار از تریفیک
۴۵ خاتون بامبوس - – - - ۱۴ آقای شیرخانی ۹۲/۴/۶ - – - - آبستن نیست images کره دار از تریفیک
۴۶ اسکارلت سوقان مکان ۱۶ آقای اسکندری سال قبل - – - - آبستن نیست images کره دار از تریفیک
۴۷ پرنس لی لنسکوی داز الماس ۱۰ دکتر اسماعیلی ۹۲/۴/۱۶ ۹۲/۵/۵ آبستن ۹۲/۵/۲۳ images کره دار از نیوهالو
۴۸ پیکولوبیب پیکولو رانوی بیب ۷ هورس ایران ۹۲/۱/۱۲ ۹۲/۴/۲۹ آبستن ۹۲/۵/۱۷ images در حال آماده سازی
۴۹  آلویرا فنور  سونای ۴  آقای مصطفی چپرلی ۹۲/۴/۲۸ ۹۲/۵/۶ آبستن ۹۲/۵/۲۳ images کره دار از آگوگ
۵۰ ریحانا دلرد سلیقه ۵ آقای مهندس اسماعیلی ۹۲/۳/۱ - – - - آبستن نیست images کره دار از تریفیک
۵۱ الینا اگزیران پایا ۵ آقای منوچهر قزل ۹۲/۴/۲ ۹۲/۵/۴ آبستن ۹۲/۵/۲۳ images کره دار از ایرامینم