مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۹۲ المرام

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱  دیده  کولاک  سار  ۱۳  آقای قرآن نویس ۹۱/۱۱/۳ ۹۲/۲/۴ آبستن ۹۲/۲/۱۸ images  در حال آماده سازی
۲  آزالیا  دولاب  آزالیا  ۹  آقای حاجی خانی  ۹۱/۱۱/۵ ۹۲/۱/۱۲ آبستن ۹۲/۱/۱۱ images   در حال آماده سازی
۳  مایام  هریکن  طومار  آقای حاجی خانی  ۹۱/۱۱/۵ - – - - کشش نشد images    در حال آماده سازی
۴  کات گلاس  فنتستیک لایت  شدی پوینت  ۱۰  هورس ایران سال قبل ۹۲/۱/۲۵ آبستن ۹۲/۲/۹ images  کره دار از تریفیک
۵  ساتین اسلیپرز  ای دبی ماتیلدا دنسر  ۸  هورس ایران سال قبل ۹۲/۲/۱۶ آبستن ۹۲/۳/۲ images  کره دار از تریفیک
۶  لاست این دبلاگ  سیتی زیپ  ساورجین لیز  ۷  هورس ایران سال قبل ۹۲/۴/۱۴ آبستن ۹۲/۵/۱ images  کره دار از تریفیک
۷  تاکسه وی  کانگری  دورا دورا دورا  ۷ هورس ایران سال قبل ۹۲/۲/۱۹ آبستن ۹۲/۳/۵ images  کره دار از تریفیک
۸  ماهپیشانی  لاکچری ایمج  بلاشینگ بلو  ۱۷  آقای میزانی ۹۱/۱۱/۲۲ ۹۲/۴/۲۴ آبستن ۹۲/۵/۸ images  کره دار از تریفیک
۹  فستیوال  وات سکرت  لولیتا  ۵  آقای عبدارحمن جرجانی ۹۱/۱۱/۲۸ ۹۲/۳/۲۴ آبستن ۹۲/۴/۹ images  در حال آماده سازی
۱۰  هانا  آفرونک  ژوئن  ۲ آقای فرشید اسماعیلی ۹۱/۱۲/۳ ۹۲/۲/۲۵ آبستن ۹۲/۳/۱۱ images  در حال آماده سازی
۱۱  حنا  بامبوس  - – - -  ۸  آقای شیرخانی ۹۱/۱۲/۱۵ ۹۱/۱۲/۲۶ آبستن ۹۲/۱/۱۲ images  در حال آماده سازی
۱۲  یتال  بگونیا  کاکلیک  ۱۱  آقای هاتف مرادی ۹۱/۱۲/۲۶ ۹۲/۴/۲۳ آبستن ۹۲/۵/۸ images کره دار از آی وانابی
۱۳  سروناز  هفت تیر  سروناز ۱۱   آقای هاتف مرادی ۹۱/۱۲/۲۷ ۹۲/۱/۲۰ آبستن ۹۲/۲/۵ images  کره دار از تاواش
۱۴  تیکا آشور  پرنوش  ۵  آقای مهدی صادقی ۹۲/۱/۳ ۹۲/۱/۱۴ آبستن ۹۲/۲/۱ images در حال آماده سازی
۱۵  پرنوش  پیمان  انوشه  ۱۳  آقای کلانتری ۹۲/۱/۱۱ ۹۲/۱/۱۵ آبستن ۹۲/۲/۱ images  کره دار از المرام
۱۶  فتوس کید  اسپشیال باند  فتوس  ۳  حاج منصور ارخی ۹۲/۱/۱۷ ۹۲/۱/۲۴ آیستن ۹۲/۲/۹ images  در حال آماده سازی
۱۷ نازمرضیه  کینگ آف دسان  نازعاطفه  ۳  آقای بهروز بهلکه ۹۲/۱/۱۷ ۹۲/۴/۱۵ آبستن ۹۲/۵/۱ images  در حال آماده سازی
۱۸  ورونیکا  دالاهو  هایده ۱۰ آقای حامد قناعتی ۹۲/۱/۱۷ ۹۲/۲/۸ آبستن ۹۲/۲/۲۵ images کره دار از هریکن
۱۹  ویوا سروین  کینگ آف دسان  وینر  ۵  آقای فرشاد خداوردیان ۹۱/۱/۲۰ ۹۲/۲/۲۸ آبستن ۹۲/۳/۱۱ images  در حال آماده سازی
۲۰  بادله  شبگون  گل یلدا  ۶  آقای کاظمی ۹۱/۱/۲۰ ۹۲/۲/۱۳ آبستن ۹۲/۲/۲۹ images  در حال آماده سازی
۲۱  داز مزرعه اگزیران  آرین۲  ۴  آقای جبار کردی ۹۲/۱/۲۸ ۹۲/۱/۳۱ آبستن ۹۲/۲/۱۵ images  کره دار از لهن گرین
۲۲ نسرین شرگارجوی سوگلی ۱۱ آقای افشارنژاد ۹۲/۲/۳ - – - - کشش نشد images در حال آماده سازی
۲۳ الیندا ژنرال پایا ۴ آقای محمد خوجملی ۹۲/۲/۱۴ ۹۲/۳/۱۱ آبستن ۹۲/۳/۲۶ images در حال آماده سازی
۲۴ آیلین دلرد آلما ۳ آقای امیر کاشانی ۹۲/۲/۱۵ ۹۲/۲/۱۹ آبستن ۹۲/۳/۵ images در حال آماده سازی
۲۵ نازعارفه کینگ آف دسان نازعاطفه ۴ حاج گلدی سلیمه ای ۹۲/۲/۱۵ ۹۲/۴/۲ آبستن ۹۲/۴/۲۰ images کره دار از اسپشیال باند
۲۶ ایلناز ژنرال آزالیا ۱۰ آقای فرازنده ۹۲/۲/۲۳ ۹۲/۲/۲۶ آبستن ۹۲/۳/۱۶ images کره دار از سلتیک سایلنس
۲۷  اُمِن - – - - توس لیدی ۳ آقای جمال اورعی ۹۲/۲/۲۳ ۹۲/۵/۶ آبستن ۹۲/۶/۴ images در حال آماده سازی
۲۸ بالتیکا سوبیسکی سلطانه ۵ مهندس پولاد نیازی ۹۲/۲/۲۵ ۹۲/۵/۲۶ - – - - images در حال آماده سازی
۲۹ نانسی یزد سیگار سونیایزد ۵ آقای صحنه ۹۲/۲/۲۹ ۹۲/۴/۵ آبستن ۹۲/۴/۲۰ images در حال آماده سازی
۳۰ سارینا دولاب دیده ۷ آقای قرآن نویس ۹۲/۳/۱ - – - - آبستن نیست images کره دار از تریفیک
۳۱ شنگو سهراب جمهور ۱۰ آقای شالیها ۹۲/۳/۱ ۹۲/۴/۱۱ آبستن ۹۲/۴/۲۷ images در حال آماده سازی
۳۲ گل قهرمان  نی ست  قهرمان  ۱۰ آقای رحیم قولاق ۹۲/۳/۲ ۹۲/۳/۶ آبستن ۹۲/۳/۲۰ images کره دار از آگوگ
۳۳ سامانتا مانی موناکو ۱۱ آقای رضایی ۹۲/۳/۱ - – - - کشش نشد images در حال آماده سازی
۳۴ ساسی کوئین ودر وارنینگ ساسی استفانی ۳ هورس ایران ۹۲/۳/۷ ۹۲/۴/۶ آبستن ۹۲/۴/۲۰ images در حال آماده سازی
۳۵ میدان رود ایشیگورو آلوماس ریلیتی ۶ آقای حمیدی ۹۲/۳/۷ - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۳۶ سرسام بگونیا پرستو ۱۲ آقای اختراعی ۹۲/۳/۸ ۹۲/۴/۱۲ آبستن ۹۲/۴/۲۷ images کره دار از تاواش
۳۷ امرسای سیگار گلناز ۶ آقای اختراعی ۹۲/۳/۸ ۹۲/۳/۱۹ آبستن ۹۲/۴/۳ images کره دار از تاواش
۳۸ طناز آریا رومن آرت دیدار ۵ آقای وحید آزموده ۹۲/۳/۱۳ ۹۲/۴/۲۹ آبستن ۹۲/۵/۱۷ images کره دار از هومند
۳۹ میس اجیلیتی جیانت س کازوی میس میراژ ۷ مهندس پولاد نیازی ۹۲/۳/۱۳ ۹۲/۳/۲۹ آبستن ۹۲/۴/۱۴ images کره دار از تاواش
۴۰ منادل مناضل دلربا ۷ باشگاه بیهق سبزوار ۹۲/۳/۱۹ ۹۲/۵/۱۹ آبستن ۹۲/۶/۴ images کره دار از تکوین
۴۱ ناپولی رومن آرت آل برناق ۷ باشگاه بیهق سبزوار ۹۲/۳/۱۹ - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۴۲ پرشین دنسر۲ برتولینی ویل یو دنس ۵ محمد خان شهرکردی ۹۲/۳/۲۰ - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۴۳ ترنج هریکن طلا ۷ آقای مهران مقیمی ۹۲/۳/۲۱ ۹۲/۳/۲۸ آبستن ۹۲/۴/۱۴ images در حال آماده سازی
۴۴ ساغر منصوربای - – - - ۱۵ آقای درایتی ۹۲/۳/۲۱ - – - - کشش نشد images در حال آماده سازی
۴۵ سمند - – - - - – - - آقای هاتف مرادی ۹۲/۳/۲۷ - – - - کشش نشد images در حال آماده سازی
۴۶ ساینا دلرد میلتونیا ۵ آقای حلمی ۹۱/۱۱/۲۲ - – - - آبستن نیست images کره دار از تریفیک
۴۷ پیشتاز سلتیک سایلنس ایلناز خانوم ۳ آقای گوگلانی ۹۲/۴/۱۶ - – - - کشش نشد images در حال آماده سازی
۴۸ رگال اگزکتیو بولد اگزکتیو تین دنگا ۷ آقای بهروز کلته ۹۲/۴/۲۸ ۹۲/۵/۳ آبستن ۹۲/۵/۲۳ images کره دار از تریفیک
۴۹ آوا دولاب ارمغان ۱۶ آقای فریدون غراوی سال قبل ۹۳/۵/۷ آبستن  ۹۳/۵/۲۶ images کره دار از تریفیک