مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۹۳ المرام

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱ پرشین مامبو کینگ کوگات اولینتون ۹ هورس ایران سال قبل ۹۳/۵/۱۱ آبستن ۹۳/۵/۳۰ images کره دار از تریفیک
۲ شلفا سلکریک پس د پیس ۷ هورس ایران سال قبل ۹۳/۲/۲ آبستن ۹۳/۲/۲۱ images  کره دار از تریفیک
۳ تیز سکرت تیزنو رنیس سکرت ۸ هورس ایران سال قبل ۹۳/۴/۱۰ آبستن ۹۳/۴/۲۵ images کره دار از تریفیک
۴ پیکولوبیب پیکولو رانوی بیب ۸ هورس ایران سال قبل ۹۳/۴/۶ آبستن ۹۳/۴/۲۱ images کره دار از تریفیک
۵ کات گلاس فنتستیک لایت شدی پوینت ۱۱ هورس ایران سال قبل ۹۳/۲/۱۶ آبستن ۹۳/۳/۴ images کره دار از المرام
۶ ساتین اسلیپرز ای دبی ماتیلدا دنسر ۹ هورس ایران سال قبل - – - - آبستن نیست images کره دار از المرام
۷ لاست این دبلاگ سیتی زیپ ساورجین لیز ۸ هورس ایران سال قبل ۹۳/۵/۸ آبستن ۹۳/۵/۳۰ images کره دار از المرام
۸ تاکسه وی کانگری دورا دورا دورا ۸ هورس ایران سال قبل - – - - آبستن نیست images کره دار از المرام
۹ ساسی کوئین ودر وارنینگ ساسی استفانی ۴ هورس ایران سال قبل ۹۳/۲/۱۰ آبستن ۹۳/۲/۲۷ images در حال آماده سازی
۱۰ گل طاهر آفرون داز طاهر ۲۳ هورس ایران سال قبل - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۱۱ نلی هیل دچیف پرشین مامبو ۵ آقای کاشانی سال قبل ۹۳/۲/۲۴ آبستن ۹۳/۳/۱۰ images باردار از تریفیک
۱۲ فراکسیس دالیاپور پایک کریک ۹ آقای گیوه چی سال قبل ۹۳/۲/۱۹ آبستن ۹۳/۳/۴ images کره دار از تریفیک
۱۳ کاکلیک دیزایر تیزپا ۲۲ آقای کاشانی سال قبل - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۱۴ ویند میلکام میلکام ویندمیل لین ۸ آقای حمیدی سال قبل ۹۲/۱۲/۲۲ آبستن ۹۳/۱/۱۲ images باردار از تریفیک
۱۵ ایندین سانگ ایندین راکت کانوکاو ۹ آقای تقوی سال قبل ۹۳/۳/۲۱ آبستن ۹۳/۴/۸ images کره دار از تریفیک
۱۶ اسکارلت سوقان مکان ۱۶ آقای اسکندری سال قبل ۹۳/۱/۱۰ آبستن ۹۳/۱/۲۶ images در حال آماده سازی
۱۷ ماهپیشانی لاکچری ایمج بلاشینگ بلو ۱۸ آقای میزانی سال قبل - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۱۸ ساینا دلرد میلتونیا ۵ آقای حلمی ۹۲/۱۲/۲۸ ۹۳/۲/۱۵ آبستن ۹۳/۳/۴ images در حال آماده سازی
۱۹ ریو مادمازل ماراتون پتولمی ۸ آقای اخوان سال قبل ۹۳/۲/۳۱ آبستن ۹۳/۳/۱۷ images کره دار از سیتی لیدر
۲۰ میدان رود ایشیگورو آلوماس ریلیتی ۷ آقای حمیدی سال قبل ۹۳/۱/۲۰ آبستن ۹۳/۲/۷ images در حال آماده سازی
۲۱ شادناز دولفینیا آقای حمیدی ۹۲/۱۱/۱۵ ۹۳/۲/۲۰ آبستن ۹۳/۳/۴ images در حال آماده سازی
۲۲ مزوپتیما آلویز کلاسیک  دان دانزینگ  ۱۲  آقای لرنی ۹۲/۱۲/۹ ۹۳/۲/۱۱ آبستن ۹۳/۲/۲۷ images در حال آماده سازی
۲۳ لاله زارنو  بلاش  لاله زار  ۸  آقای لرنی ۹۲/۱۲/۹ ۹۳/۱/۳۱ آبستن ۹۳/۲/۱۶ images در حال آماده سازی
۲۴ برون آفر دلرد  برون هیلد  ۳ خانم نیلوفر جاجرمی ۹۲/۱۲/۹ ۹۳/۱/۳۰ آبستن ۹۳/۲/۱۶ images در حال آماده سازی
۲۵  سینیوریتا  سوبیسکی  شباهنگ  ۷  آقای حسین زاده  ۹۲/۱۲/۱۴ ۹۳/۲/۴ آبستن ۹۳/۲/۲۱ images در حال آماده سازی
۲۶ پایونر  شاهین۲  هالیس آقای امیر کاشانی  ۹۲/۱۲/۲۱ ۹۳/۲/۲۳ آبستن ۹۳/۳/۱۰ images  در حال آماده سازی
۲۷ امرسای سیگار گلناز ۹ آقای اختراعی ۹۲/۱۲/۲۱ - – - - از لیست خارج شد images در حال آماده سازی
۲۸ پارمیدا  دنیا  آرزو  ۷ باشگاه بیهق سبزوار ۹۲/۱۲/۲۶ - – - - از لیست خارج شد images در حال آماده سازی
۲۹ منادل  مناضل  دلربا  ۸  باشگاه بیهق سبزوار ۹۲/۱۲/۲۶ ۹۳/۳/۲۴ آبستن ۹۳/۴/۸ images در حال آماده سازی
۳۰  وینفر  تکوین  سفیر  ۴ باشگاه بیهق سبزوار ۹۲/۱۲/۲۶ - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۳۱ ثمین لنسکوی گل اندام  ۱۰  آقای عدلی  ۹۳/۱/۲۱ ۹۳/۲/۱۷ آبستن ۹۳/۳/۴ images  در حال آماده سازی
۳۲ چیتاچیف هیلدچیف میلتونیا ۵ آقای ساعد توکلی ۹۳/۱/۲۳ ۹۳/۱/۳۱ آبستن ۹۳/۲/۱۷ images کره دار از تریفیک
۳۳ حنا بامبوس  - – - - ۸ آقای موسوی ۹۳/۱/۲۳ ۹۳/۳/۱۸ آبستن ۹۳/۴/۳ images کره دار از المرام
۳۴ ژوئن تارد ایندین تارد  ژوئن  ۶ آقای طعنه ۹۳/۱/۲۴ ۹۳/۲/۲۹ آبستن ۹۳/۳/۱۷ images کره دار ازگلداسفینکس
۳۵ یسنا  آفرونک  لاکی وینر  ۴ آقای طعنه ۹۳/۱/۲۴ ۹۳/۲/۵ آبستن ۹۳/۲/۲۱ images در حال آماده سازی
۳۶ تارا  - – - -  - – - - ۵ آقای رضایی ۹۳/۱/۲۴ ۹۳/۲/۱ آبستن ۹۳/۲/۲۱ images در حال آماده سازی
۳۷ درناز تکوین انوشه  ۴  آقای جاجرمی  ۹۳/۱/۲۶ ۹۳/۳/۳۰ آبستن ۹۳/۴/۱۴ images در حال آماده سازی
۳۸ چیتا بیوتی بلی ریور رها ۲ آقای ساعد توکلی ۹۳/۱/۲۷ ۹۳/۲/۱۱ آبستن ۹۳/۲/۲۷ images در حال آماده سازی
۳۹ خاتون بامبوس - – - - ۸ آقای شیرخانی ۹۳/۱/۲۸ ۹۳/۴/۱۶ آبستن  ۹۳/۵/۱ images در حال آماده سازی
۴۰ ریو میکس مربوش ریو کیتز ۳ آقای غفوریان ۹۳/۱/۲۶ ۹۳/۳/۶ آبستن ۹۳/۳/۲۶ images در حال آماده سازی
۴۱ ویرجینیا  آریا رادا  ۶ آقای دانش ‍پژوه ۹۳/۱/۳۰ ۹۳/۲/۱۲ آبستن ۹۳/۲/۲۷ images در حال آماده سازی
۴۲ ثمر پرنس روپرت ثروت  ۱۷ آقای حلمی  ۹۳/۲/۱ ۹۳/۳/۱۴ آبستن ۹۳/۴/۳ images کره دار از تریفیک
۴۳ بلست دلرد پایک کریک  ۶  آقای نبوی  ۹۳/۲/۷ ۹۳/۳/۲۲ آبستن ۹۴/۴/۸ images  در حال آماده سازی
۴۴ گل زمرد دلرد  زمرد بافق ۵ آقای حیرانی ۹۳/۲/۸ - – - - از لیست خارج شد images کره دار از تریفیک
۴۵ آگوگ بال آگوگ  دشت ناز ۳ آقای مهندس ساجدی ۹۳/۲/۲۷ - – - - از لیست خارج شد images در حال آماده سازی
۴۶ سیلورسین گریکاس آفرین  ۵ آقای طعنه ۹۳/۲/۳۰ ۹۳/۳/۸ آبستن ۹۳/۳/۲۶ images کره دار از گلداسفینکس
۴۷  ایلناز زنرال  آزالیا  آقای فرازنده ۹۳/۳/۱ - – - - آبستن نیست images  در حال آماده سازی
۴۸ سانتانا آقای فرازنده ۹۳/۳/۱ - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۴۹ صوفیا۲ دلرد ماهم جان  ۳ آقای طعنه ۹۳/۳/۷ ۹۳/۳/۲۶ آبستن ۹۳/۴/۱۴ images در حال آماده سازی
۵۰ طای ناز آقای طبسی ۹۳/۳/۹ ۹۳/۳/۱۰ آبستن ۹۳/۳/۲۶ images کره دار از نیوهالو
۵۱  سولیناز دولاب  سولماز آقای طعنه  ۹۳/۳/۱۲ ۹۳/۳/۱۳ آبستن ۹۳/۴/۸ images کره دار از ایرامینم
۵۲ حورا پرنس روپرت هلیا ۱۵ آقای لرنی ۹۳/۳/۲۶ ۹۳/۳/۳۱ آبستن ۹۳/۴/۲۱ images کره دار از برق
۵۳ فریبا فراز دلربا ۵ باشگاه بیهق سبزوار ۹۳/۳/۲۶ - – - - آبستن نیست images کره دار از تریفیک
۵۴  سیبل جان  بشارت  آفرون ناز  ۱۵ آقای کاظمی  ۹۳/۴/۴ ۹۳/۴/۱۱ - – - - images  در جال آماده سازی
۵۵ ملودی دلهره هستی ۴ آقای کاظمی ۹۳/۴/۴ ۹۳/۴/۹ آبستن ۹۳/۴/۲۵ images در حال آماده سازی
۵۶ ترم تای دلهره بالابان ۵ آقای کاظمی ۹۳/۴/۴ - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۵۷ آناتا  تکتاز  انوشه  ۷ باشگاه بیهق سبزوار ۹۳/۴/۱۲ - – - -  آبستن نیست images کره دار از برق
۵۸  الینا  ژنرال  پایا  ۵ آقای منوچهر قزل ۹۳/۴/۱۹ - – - -  آبستن نیست images کره دار از تریفیک
۵۹ بیتا اگزی بشینر ۲۱ آقای بهروز مسچین سال قبل - – - - آبستن نیست images کره دار از گلد اسفینکس
۶۰ سیگار ۷ آقای خاکسار ۹۳/۴/۲۳ ۹۳/۵/۱۱ آبستن ۹۳/۵/۳۰ images در حال آماده سازی
۶۱ تن ناز ‍پرستو هنگامه ۱۷ آقای سیرجانی ۹۳/۴/۲۴ - – - - آبستن نیست images در حال آماده سازی
۶۲ اقبال وات سکرت ماتیز ۷ باشگاه بیهق سبزوار ۹۳/۴/۲۴ - – - - آبستن نیست images کره دار از نیوهالو