مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۹۳ تریفیک چلنج

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
 ۱  پتیو  بیت هالو  میز گاردن  ۸ پایدار هورس  سال قبل  - – - -  - – - - images باردار از بدازآی وانابی
۲  آریستوفیلیا  بهار  نوبل استوری ۱۰ پایدار هورس سال قبل - – - - - – - - images باردار از پایدار
۳  میسل  هیل دچیف  میس وریتی ۵ پایدار هورس سال قبل - – - - - – - - images باردار از پایدار
۴  دنجر دزرت پرینس  د استراند ۸  پایدار هورس سال قبل - – - - - – - - images باردار از پایدار
۵  یوا  هیل دچیف  ماتیلدا ۴  آقای شهرام شهبازی ۹۲/۱۱/۲۲ - – - - آبستنی تایید شد images  در حال آماده سازی
۶  یوکابد داش کوپال  پرنس لی ۴ آقای ابولفضل غفاری ۹۲/۱۱/۲۲ - – - - - – - - images  در حال آماده سازی
۷ وی وین  ژنرال  ماتیلدا ۱۰  آقای شهرام شهبازی ۹۲/۱۱/۲۶ ۹۳/۱/۱۲ آبستنی تایید شد images باردار از پوملاتو
۸ آترینه هیل دچیف آترین ۴ آقای یعقوب آوری ۹۲/۱۱/۲۶ ۹۳/۲/۳۰ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۹ آناهیتا اسپشیال باند گل مایسا ۴ آقای نوری قورچای ۹۲/۱۱/۲۷ ۹۳/۱/۱۶ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۱۰  فالومی سوبیسکی شالیمار  ۷  آقای یعقوب آوری  ۹۲/۱۱/۲۸ ۹۲/۱۲/۴ آبستنی تایید شد images  کره دار از مای جوی
۱۱ اولکام داز  هریکن مینا اوچ  ۵ آقای پقه  ۹۲/۱۱/۲۸ ۹۲/۱۲/۸  آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۱۲  پایدار  لنسکوی  خانوم گل ۱۴ آقای وحید آشتیانی ۹۲/۱۱/۳۰ ۹۲/۱۲/۱۸  آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۱۳  یادگار هیهات  کامانگراند  هیهات آقای نورمحمد قره داشلی ۹۲/۱۱/۳۰ ۹۲/۱۲/۹ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۱۴ گل مرام جلد  سولیناز ۵ آقای جعفرآقایی ۹۲/۱۱/۳۰ ۹۲/۱۲/۳ آبستنی تایید شد images کره دار از القاضی
۱۵ آلتن آی  سکوالو  آقای بهروز نیازی ۹۲/۱۲/۲ ۹۲/۱۲/۵ آبستنی تایید شد images  در حال آماده سازی
۱۶  دانسینگ کینگ آف دسان گل آینام  ۴ آقای افتخارنژاد  ۹۲/۱۲/۳ ۹۲/۱۲/۹ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۱۷  شه مهر مناضل  شهرزاد  ۱۰  آقای یعقوب آوری ۹۲/۱۲/۷ - – - - - – - - images کره دار از کینگ آف دسان
۱۸ آگوستینوس  دولاب  مایسا  ۶ ۹۲/۱۲/۹ ۹۳/۲/۲ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۱۹ گلاب  ژنرال  گل گلاب  ۱۰ ۹۲/۱۲/۹ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۲۰ جاوا تکتاز  ب ب  ۸ ۹۲/۱۲/۹ ۹۳/۲/ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۲۱ گرازا هیل دچیف سویتا  ۴ ۹۲/۱۲/۱۱ ۹۲/۱۲/۱۳ آبستنی تایید شد images کره دار از کینگ آف دسان
۲۲ کبری کولاک کبری آقای بهروز نیازی ۹۲/۱۲/۱۱ ۹۳/۱/۸ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۲۳ بالسای  وات سکرت  آرزو امانلر  ۴ ۹۲/۱۲/۱۱ ۹۲/۱۲/۱۴ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۲۴ یادگار نازی گل  دنیا  نازی گل ۸ ۹۲/۱۲/۱۱ ۹۳/۲/۲۴ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۲۵ گلر قرق ۹۲/۱۲/۱۱ ۹۳/۱/۳ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۲۶  دانزی  شوالیه  دانز دانز ۹۲/۱۲/۱۴ ۹۲/۱۲/۱۸ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۲۷  نم نم ۹۲/۱۲/۱۷ ۹۲/۱۲/۲۹ آبستنی تایید شد images کره دار از آگوگ
۲۸ لیدا  لهن گرین  گل زرینچه  ۸ مهندس بارانی ۹۲/۱۲/۲۲ ۹۲/۱۲/۲۳ آبستنی تایید شد images کره دار از پایدار
۲۹ پرتی  سمی پالاتینسک دی تایم ریتمز  ۸ آقای محمد سلطانی ۹۲/۱۲/۲۲ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۳۰ گلسن ناز  نوای نی  روشنک ۱۰ آقای جعفر بابایی ۹۲/۱۲/۲۸ ۹۳/۱/۲۸ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۳۱ فان فارو  لهن گرین  نگار  ۴ آقای قربان محمد اودک ۹۳/۱/۰۰ ۹۳/۱/۲۰ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۳۲ کلی  واکی نا کری والی  ۹ آقای نوربردی توسلی ۹۳/۱/۰۰ ۹۳/۲/۱۰ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۳۳ ماهونیا  تکتاز  لولینا  ۹ آقای صمد بابایی ۹۳/۱/۰۰ ۹۳/۲/۳۰ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۳۴ رگال اگزکتیو بولد اگرکتیو  ترلینگوا آقای بهروز کلته ۹۳/۱/۱۰ ۹۳/۱/۱۳ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۳۵ ملکه دولاب  گلهان قرق آقای احمد امیری ۹۳/۱/۱۱  - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۳۶ نازشیدا وات سکرت گیتی آقای حسن هاشمی ۹۳/۱/۱۱ ۹۳/۲/۲۰ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۳۷ آلامون کوپال  درود آقای شیرمحمد یلمه ۹۳/۱/۱۲ ۹۳/۱/۳۱ آبستنی تایید شد images کره دار از گلداسفینکس
۳۸ گل آفرین آفرین آقای آنجان کردی ۹۳/۱/۱۵ ۹۳/۱/۱۷ آبستنی تایید شد images کره دار از اسپشیال باند
۳۹  بصیرک  تکتاز بصیره  آقای شالی ها  ۹۳/۱/۱۸  - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۴۰ نازی ناز  آقای شاپور زاودی ۹۳/۱/۲۱ ۹۳/۱/۲۵ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۴۱ مجال  آقای مهدی بنایی  ۹۳/۱/۲۵ - – - - - – - - images کره دار از اسپشیال باند
۴۲ فنتستیک برد فنتستیک لایت آقای بهروز نیازی ۹۳/۱/۲۷ ۹۳/۱/۲۹ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۴۳ گل امید دیزلیر امید آقای امید کلته ۹۳/۱/۳۰ ۹۳/۲/۱۱ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۴۴ لحظه ژاندارک  آقای کریم پوری ۹۳/۱/۳۰ ۹۳/۲/۵ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۴۵ فری ناز آقای عطاگوزلی ۹۳/۲/۴ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۴۶ بای بای کوئین المرام بای بای بن ۴ هورس ایران ۹۳/۲/۶ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۴۷ آلباتراس  گریکاس آدلا  ۴  آقای کلته ۹۳/۲/۸ ۹۳/۲/۹ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۴۸  گوهر  رامین شمد آقای سلیمان آوری ۹۳/۲/۸ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۴۹ گلدن ساور ساورسول گلدن پاور ۳ آقای ابوافضل غفاری ۹۳/۲/۱۴ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۵۰ حورا وات سکرت چیوا ۳ آقای فرهاد ترکمنی ۹۳/۲/۱۴ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۵۱ ملیکا آقای کریم پوری ۹۳/۲/۲۰ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۵۲  شرایتون  آقای نادر میکائیلی  ۹۳/۲/۲۰ ۹۳/۲/۲۰ آبستنی تایید شد images در حال آماده سازی
۵۳ ایده آل وات سکرت  یادگار هیهات ۴  حاج میرزاعلی ۹۳/۲/۲۱ - – - - - – - - images کره دار از لهن گرین
۵۴ ریحانه آقای مهندس اسماعیلی ۹۳/۳/۱ - – - - - – - - images کره دار از تریفیک
۵۵ فستیوال آقای جرجانی ۹۳/۳/۱  - – - -  - – - - images کره دار از المرام
۵۶ ماه سکرت آقای ۹۳/۳/۳  - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۵۷ الیکا آقای جیواد ۹۳/۳/۳ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۵۸ آرت جول  برتولینی  ۶ ۹۳/۳/۳ - – - - - – - - images کره دار
۵۹ رجیانا ۲  ویانا  ۳  آقای مهندس اسماعیلی ۹۳/۳/۳ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۶۰ نازلر قرق آقای قلیچی ۹۳/۳/۵ images کره دار
۶۱ مائده صدرجهان  ایل بانو آقای ابراهیم خوجملی  ۹۳/۳/۵ images کره دار
۶۲ لیدی اسکای آقای ناصر مرادچله ۹۳/۳/۷ - – - - images کره دار
۶۳ آی بیکو آقای جلیل بابایی ۹۳/۳/۸ - – - - images در حال آماده سازی
۶۴ اطلسی  المرام  اسکارلت آقای مهندس اسماعیلی  ۹۳/۳/۱۱ images در حال آماده سازی
۶۵ آزالیا دولاب آزالیا آقای ابولفضل غفاری ۹۳/۳/۱۱ images کره دار از المرام
۶۶ یومای لوا  آقای زاودی ۹۳/۳/۱۴ images کره دار
۶۷ السا  هیلدچیف ایلناز حانم  ۵  آقای یارعلی ۹۳/۳/۱۴ images کره دار از مای جوی
۶۸ بهارجان  آقای حمید مقدس ۹۳/۳/۱۹ images کره دار از سامردولدرومز
۶۹ گل شیرین ۹۳/۳/۲۰ - – - - - – - - images کره دار
۷۰ نوا نوای نی آرسیل آقای جاهد ۹۳/۳/۲۰ - – - - - – - - images کره دار از پرشین دریم
۷۱ مرسی لس آقای رضا مشهدی ۹۳/۳/۲۱ - – - - - – - - images در خال آماده سازی
۷۲ دل فینیوم سلتیک سایلنس کبری ۶ آقای بهروز نیازی ۹۳/۳/۲۱ - – - - - – - - images کره دار از دویل مون
۷۳ ساناز خانم آقای عطا گوزلی ۹۳/۳/۲۱ - – - - - – - - images کره دار از بوکی تو
۷۴ - – - - - – - - images