مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۹۴ المرام

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱ یادگار وات سکرت  امید من  ۴ آقای ولی نژاد  ۹۳/۱۱/۱۴ ۹۳/۱۱/۲۷ آبستن  ۹۳/۱۲/۱۴ images  به مالک تحویل داده شد
۲ آی نورا کینگ آف دسان الگانس  ۴  آقای میرابی ۹۳/۱۱/۱۵ ۹۳/۱۲/۱۸ آبستن ۹۴/۱/۷ images   به مالک تحویل داده شد
۳ یولیا  سهراب اودیسه  ۱۱ آقای شهبازی  ۹۳/۱۱/۱۶  ۹۳/۱۱/۲ آبستن ۹۳/۱۲/۱۰ images   به مالک تحویل داده شد
۴  سکرت پرمیس پیمان وان سکرت  ۱۴  آقای سلطانی  ۹۳/۱۱/۱۸ ۹۴/۲/۶ آبستن ۹۴/۲/۲۴ images
۵ پرتی  فینی پلانگ  ۸ آقای سلطانی  ۹۳/۱۱/۱۸ ۹۴/۱/۱۰ آبستن ۹۴/۱/۲۸ images
۶ اکسینا  بدازآی وانابی باران  ۴  آقای ملارستمی - – - - ۹۳/۱۲/۱۴ آبستن ۹۴/۱/۳ images   به مالک تحویل داده شد
۷  درفام  وات سکرت پیشتاز ۱۴  حاج آقا فرجی ۹۳/۱۱/۱۹ ۹۳/۱۲/۲۲ آبستن ۹۳/۱/۱۰ images   به مالک تحویل داده شد
۸ دانسینگ کینگ آف دسان  گل آینام ۵ آقای افتخارنژاد - – - - ۹۴/۲/۷ آبستن ۹۴/۲/۲۴ images  به مالک تحویل داده شد
۹ آرت جول  برتولینی  ام پی جی ۷  آقای میرزاعلی ۹۳/۱۱/۲۴ ۹۳/۱۲/۵ آبستن ۹۳/۱۲/۲۱ images  به مالک تحویل داده شد
۱۰  هشت ممتاز  دلرد  آرزوبندر  ۵  آقای حسین زاده ۹۳/۱۱/۲۷ ۹۳/۱۲/۱۵ آبستن ۹۴/۱/۳ images  به مالک تحویل داده شد
۱۱ افیر بشارت  بلیتون ۱۳  آقای آخوند تراج  ۹۳/۱۱/۲۹  ۹۳/۱۲/۲۷ آبستن ۹۳/۱/۱۹ images   به مالک تحویل داده شد
۱۲  بای بای شاد سیگار  رادا ۹ آقای جرجانی  ۹۳/۱۱/۲۹ ۹۴/۱/۶ آبستن ۹۴/۱/۲۳ images  به مالک تحویل داده شد
۱۳ رزایران اگزیران  گل مایه  ۱۴ آقای سوقی  ۹۳/۱۲/۱  - – - - آبستن نیست images از لیست خارج شد
۱۴  گل مرام جلد  سولیناز  ۷  آقای جعفرآقایی  ۹۳/۱۲/۵ ۹۴/۱/۱۳ آبستن ۹۴/۱/۳۰ images  کره دار از تریفیک چلنج
۱۵  دازگلاب۲  لهن گرین  دازگلاب ۴ آقای کر ۹۳/۱۲/۱۲ ۹۴/۱/۱۶ آبستن ۹۴/۲/۳ images  به مالک تحویل داده شد
۱۶  سرتینا  سوبیسکی روپش ۴ آقای صحنه  ۹۳/۱۲/۱۲ ۹۴/۲/۱۰ آبستن ۹۴/۲/۲۸ images  به مالک تحویل داده شد
۱۷  پایدار  لنسکوی خانوم گل  ۱۶ آقای رضایی آشتیانی ۹۳/۱۲/۸ ۹۴/۱/۱۲ آبستن ۹۴/۱/۲۸ images کره دار از تریفیک چلنج
۱۸ استاروارز نی ست  هنگامه ۱۳ آقای مجید ایری  ۹۳/۱۲/۱۲  ۹۳/۱۲/۱۳  آبستن ۹۴/۱/۴ images  کره دار از نیوجرسی
۱۹ کاندولیزا سوبیسکی وی وین  ۸  آقای شهبازی  ۹۳/۱۲/۱۳ ۹۴/۱/۹ آبستن ۹۴/۱/۲۸ images به مالک تحویل داده شد
۲۰  پیچک  رومن آرت پروین ۳  آقای مشهدی - – - -  ۹۳/۱۲/۱۶  آبستن ۹۴/۱/۶ images  به مالک تحویل داده شد
۲۱  تکناز مای جوی مهرناز ۴  آقای بابایی ۹۳/۱۲/۱۵  - – - - آبستن نیست images ار لیست خارج شد
۲۲ وستینگ ناز دولاب  کنج آور  ۱۰  حاج قربان ایگدری ۹۳/۱۲/۱۶  ۹۳/۱۲/۲۵ آبستن ۹۳/۱/۱۴ images کره دار از مای جوی
۲۳ سلن  آگوگ ماتیلدا  ۵  آقای هاشمی  ۹۳/۱۲/۲۳ ۹۴/۲/۱۱ آبستن ۹۴/۳/۳ images به مالک تحویل داده شد
۲۴ لیدی آگوگ آگوگ یادگار سوقان ۶ آقای عارف  ۹۳/۱۲/۲۶  ۹۳/۱۲/۲۹ آبستن ۹۳/۱/۱۸ images کره دار از گلداسفینکس
۲۵ گل آی سل  هیلدچیف  آی سل ۶  آقای دکتر میرزاعلی ۹۴/۱/۳  ۹۴/۱/۴ آبسان ۹۴/۱/۲۱ images کره دار از مای جوی
۲۶ اسکارلت کینگ آف دسان  استیل پتال ۶ آقای امانقلی خوجملی - – - - ۹۴/۱/۹ آبستن ۹۴/۱/۲۹ images کره دار از گلداسفینکس
۲۷  گل وین گریکاس  وینر ۷ آقای جرجانی ۹۴/۱/۱۳ - – - - آبستن نیست images  از لیست خارج شد
۲۸ آی سل ژنرال دازمرضیه ۱۲   آقای دکتر میرزاعلی ۹۴/۱/۱۴ ۹۴/۲/۲۶ آبستن ۹۴/۳/۱۲ images کره دار از
۲۹ شارک دنسر گادز اون سان مید ۸  ۹۴/۱/۱۶ - – - - آبستن نیست images از لیست خارج شد
۳۰ پرنوش پیمان  انوشه ۱۴ آقای حیدری ۹۴/۱/۱۸ - – - - آبستن نیست images
۳۱ شایان طلا بگونیا شاتیلا  آقای منان ۹۴/۱/۱۹ - – - - آبستن نیست images  از لیست خارج شد
۳۲  گل قهرمان نی ست قهرمان ۱۲ آقای قولاق ۹۴/۱/۲۲  ۹۴/۲/۸ آبستن ۹۴/۲/۲۶ images  به مالک تحویل داده شد
۳۳  ژوئن تارد ایندین تارد ژوئن ۷  آقای طعنه ۹۴/۱/۳۱  ۹۴/۲/۵ آبستن ۹۴/۲/۲۸ images کره دار از المرام
۳۴ ریو مادمازل ماراتون پتولمی ۹ آقای اخوان ۹۴/۲/۱ ۹۴/۲/۲ آبستن ۹۴/۲/۲۴ images کره دار از المرام
۳۵ گلد اسموک دودی گلوریا ۶ آقای فلاح نژاد ۹۴/۲/۲  ۹۴/۲/۶ آبستن ۹۴/۲/۲۲ images کره دار از گلداسفینکس
۳۶ فلورانس ایلدرم گل سارا ۶  آقای فلاح نژاد ۹۴/۲/۲  ۹۴/۲/۲۱ آبستن ۹۴/۳/۷ images
۳۷ داز گلن رجینگ کریک یادگار برنجی  ۶ آقای پقه ۹۴/۲/۱۰ ۹۴/۳/۲۱ آبستن ۹۴/۴/۹ images کره دار از
۳۸  پرستو وات سکرت آنیکا حاج آقا فرجی ۹۴/۲/۱۳ ۹۴/۲/۱۷ آبستن ۹۴/۳/۳ images  به مالک تحویل داده شد
۳۹ سیم سون سوبیسکی دیدار ۹ آقای اکبری ۹۴/۲/۱۴ - – - - آبستن نیست images کره دار از
۴۰ رجیانا رجینگ کریک ویانا ۵ آقای اسمائیلی ۹۴/۲/۱۵ ۹۴/۲/۱۸ آبستن ۹۴/۳/۷ images کره دار از تریفیک چلنج
۴۱  ژولیکام کولاک ونوس ۱۴ آقای جعفرآقایی ۹۴/۲/۱۷ - – - - آبستن نیست images از لیست خارج شد
۴۲ سلکشن سلتیک سایلنس کاسپین کو ۶ آقای کلته ۹۴/۲/۱۸ - – - - آبستن نیست images  از لیست خارج شد
۴۳  شیک شا نیوجرسی ریودنسر ۴ آقای صداقتی ۹۴/۲/۱۹ ۹۴/۳/۱۵ آبستن ۹۴/۴/۳ images
۴۴ هستی سیگار کبری آقای چو‍پانی - – - - ۹۴/۲/۲۷ آبستن ۹۴/۳/۱۴ images کره دار از
۴۵  گل اولگا دولاب اولگا آقای ستار مهرانی ۹۴/۲/۲۷ ۹۴/۳/۱ آبستن ۹۴/۳/۱۷ images کره دار ار
۴۶ وداس اسفینکس گلداسفینکس ۴ آقای شهرتی ۹۴/۲/۲۹ ۹۴/۳/۱۶ آبستن ۹۴/۴/۱ images کره دار از
۴۷ غنچه جهان استار عرب روشن ۱۵ آقای عاشور لخی ۹۴/۳/۲ ۹۴/۳/۲ آبستن ۹۴/۳/۲۳ images  به مالک تحویل داده شد
۴۸ برگوت سلتیک سایلنس دوربن ۴ آقای شهرکردی ۹۴/۳/۲ ۹۴/۳/۱۳ آبستن ۹۴/۳/۳۱ images
۴۹ عزاله ویسی کاراهابور الیزا ۴ آقای کلانتری ۹۴/۳/۲ ۹۴/۳/۵ آبستن ۹۴/۳/۲۳ images
۵۰  فستیوال وات سکرت لولیتا ۷ آقای جرجانی ۹۴/۳/۲ ۹۴/۳/۵ آبستن ۹۴/۳/۲۳ images  کره دار از تریفیک
۵۱ نوا نوای نی آرسیل ۱۳ آقای جاهد ۹۴/۳/۳ ۹۴/۳/۵ آبستن ۹۴/۳/۲۳ images   کره دار از تریفیک
۵۲ گل مایه بامبوس شراره ۷ آقای سوقی ۹۴/۳/۳ - – - - آبستن نیست images به مالک تحویل داده شد
۵۳ یوا هیلدچیف ماتیلدا ۶ آقای شهبازی ۹۴/۳/۳ - – - - آبستن نیست images
۵۴  گل مژگان پرایوت اجندا مژگان ۴ آقای قاضلی کر ۹۴/۳/۴ - – - - آبستن نیست images از لیست خارج شد
۵۵ سروناز هفت تبر سروناز آقای مرادی ۹۴/۳/۸ - – - - آبستن نیست images
۵۶ سلطان بانو اسپشیال باند پاریس ۴ آقای کردی ۹۴/۳/۸ ۹۴/۳/۲۰ آبستن ۹۴/۴/۷ images
۵۷ بلک استورم میناردی  امپرس کاسیاس  ۵ آقای شیرانی ۹۴/۳/۸ ۹۴/۴/۱۴ images
۵۸ لیلیوم رامین لاپوس والانت ۳ آقای ایگدری ۹۴/۳/۱۰ ۹۴/۴/۱ آبستن ۹۴/۴/۲۵ images
۵۹ الیندا ژنرال پایا ۷ آقای محمد خوجملی ۹۴/۳/۱۴ - – - - آیستن نیست images  از لیست خارج شد
۶۰ یادگار نازی گل دنیا نازی گل ۱۰ آقای ارازی ۹۴/۳/۲۰ - – - - آبستن نیست images  از لیست خارج شد
۶۱ هاریکا اسپشیال بند رولینو ۶ آقای قاضلی کر ۹۴/۳/۲۱  - – - - آبستن نیست images کره دار از تاواش
۶۲ سارا ماندگار سی تو ۸ آقای شهبازی ۹۴/۳/۲۳ - – - - آبستن نیست images
۶۳ آترین وات سکرت بیانکا ۵ آقای یگانه محمدی ۹۴/۳/۲۳ ۹۴/۴/۱۶ images کره دار از گلداسفینکس
۶۴ لادی کیزیا اسپشیال باند هانیه ۶ آقای کلته ۹۴/۳/۲۷ - – - - آبستن نیست images کره دار از راکست
۶۵ کومی کوس ۵ آقای شیرانی ۹۴/۴/۶ ۹۴/۴/۱۷ images