مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۹۴ تریفیک چلنج

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱ تاکسه وی  کانگری دورا دورا دورا  ۹  هورس ایران  سال قبل  ۹۳/۱۲/۱۶ آبستن ۹۴/۱/۱۵ images
۲ پرشین مامبو  کینگ کوگات اولینتون ۱۰ هورس ایران سال قبل ۹۴/۱/۲۱ آبستن ۹۴/۲/۱۴ images
۳ بای بای کوئین  المرام  بای بای بن ۵ هورس ایران سال قبل ۹۴/۲/۳ آبستن ۹۴/۲/۱۹ images
۴ گل طاهر آفرون دازطاهر ۲۴ هورس ایران سال قبل ۹۴/۴/۲ images
۵ شلفا سلکریک پس دپیس ۸ هورس ایران سال قبل ۹۴/۱/۱۸  آبستن ۹۴/۲/۱۰ images  کره دار از المرام
۶ ساتین اسلیپرز ای دوبی ساورجین لیز ۱۰ هورس ایران سال قبل ۹۳/۱۲/۲۹  آبستن ۹۴/۱/۱۸ images
۷  میترا سوپرمن اوشین آقای عرب ۹۳/۱۲/۲۵ ۹۳/۱۲/۲۸ آبستن ۹۴/۱/۱۸ images  کره دار از تاواش
۸ اسکارلت سوقان مکان ۱۷ آقای اسکندری سال قبل - – - - - – - - images  کره دار از المرام
۹ آریاناز  المرام ویساژ  ۴ آقای نساج  ۹۴/۱/۱  ۹۴/۱/۱۱  آبستن ۹۴/۱/۳۱ images
۱۰ ساسی کوئین ودر وارنینگ ساسی استفانی  ۴ هورس ایران سال قبل ۹۴/۱/۲۷ آبستن ۹۴/۲/۱۴ images کره دار از المرام
۱۱ ساینا دلرد میلتونیا ۶ آقای آسایش  ۹۴/۱/۱۸ ۹۴/۱/۲۲ آبستن ۹۴/۲/۱۰ images
۱۲ شادناز  دولفینیا - – - -  ۱۵ قای طبسیان ۹۴/۱/۲۳ ۹۴/۱/۲۴ images  کره دار از المرام
۱۳ فرزانه کارملایت بهارگل ۱۲ آقای زمانیان ۹۴/۱/۲۴ ۹۴/۲/۲۷ آبستن ۹۴/۳/۱۲ images
۱۴ پرفکت لیدی المرام لاست این دبلاگ ۳ آقای شمس ۹۴/۱/۲۴ ۹۴/۲/۱۶ آبستن ۹۴/۲/۳۱ images
۱۵ شرینا هیلدچیف سلوی ۵ آقای میخچی ۹۴/۱/۲۴ ۹۴/۳/۲ آبستن ۹۴/۳/۲۱ images
۱۶ ایلناز ژنرال آزالیا آقای فرازنده ۹۴/۱/۲۶  ۹۴/۲/۱۴ آبستن ۹۴/۲/۳۱ images
۱۷ مینا شاهین۲ - – - - ۸ آقای وطنچی ۹۴/۱/۲۹ ۹۴/۱/۳۱ آبستن ۹۴/۲/۱۹ images
۱۸ چیتاچیف هیلدچیف میلتونیا  ۶ آقای توکلی ۹۴/۲/۲ ۹۴/۲/۳۰ آبستن ۹۴/۳/۲۱ images کره دار از المرام
۱۹ بلوئینگ سانکشن پوفینت ۲۰ آقای مخبری ۹۴/۲/۳ ۹۴/۲/۱۵ آبستن ۹۴/۲/۳۱ images
۲۰ دریفت بلوبرد هپی ویو ۱۸  آقای مخبری ۹۴/۲/۳ ۹۴/۳/۲۹ images
۲۱ ریومیکس مربوش کیتز ۴ آقای صادق زاده ۹۴/۲/۳ ۹۴/۲/۱۷ آبستن ۹۴/۲/۳۱ images کره دار از المرام
۲۲ میلتون المرام میلتونیا ۴ آقای رستگارمقدم ۹۴/۲/۱۰ ۹۴/۴/۱۰ images در حال آماده سازی
۲۳ ماهونیا تکتاز لولیتا ۱۰ آقای بابایی ۹۴/۲/۲۲ ۹۴/۳/۲۱ images در حال آماده سازی
۲۴ پایونر شاهین ۲ هالیس ۸ آقای افراشته ۹۴/۲/۲۴  ۹۴/۳/۱۴ آبستن ۹۴/۳/۳۰ images کره دار از المرام
۲۵ الکساندرا المرام کات گلاس ۴ آقای کر ۹۴/۲/۲۹  ۹۴/۳/۱۳ آبستن ۹۴/۳/۳۰ images در حال آماده سازی
۲۶ توسن - – - - - – - - ۸ آقای بروغنی ۹۴/۲/۲۳ ۹۴/۳/۵ آبستن ۹۴/۳/۲۰ images در حال آماده سازی
۲۷ پیکولوبیب پیکولو رانوی بیب ۹ هورس ایران سال قبل ۹۴/۴/۸ images کره دار از المرام
۲۸ ویرجینا آریا رادا ۷ آقای دانش پژوه ۹۴/۳/۲ ۹۴/۳/۱۰ آبستن ۹۴/۳/۳۰ images  کره دار از المرام
۲۹ تیزسکرت تیزنو رنیس سکرت ۸ هورس ایران سال قبل ۹۴/۴/۳ images کره دار از المرام
۳۰ لاست این دبلاگ سیتی زیپ ساورجین لیز ۸ هورس ایران سال قبل ۹۴/۴/۱۱ images کره دار از المرام
۳۱ images در حال آماده سازی
۳۲ images
۳۳ - – - - images
۳۴ images
۳۵ images در حال آماده سازی
۳۶ - – - - - – - - images در حال آماده سازی
۳۷ images در حال آماده سازی
۳۸ images در حال آماده سازی
۳۹ - – - - images در حال آماده سازی
۴۰ images در حال آماده سازی