مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۹۵ المرام

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱ پتیو بیت هالو میز گاردن ۱۰ پایدار هورس سال قبل ۹۵/۱/۱۸ آبستنی تایید شد images کره دار از مربوش
۲ نایس دنس چکیت فتنه  ۶  پایدار هورس سال قبل ۹۴/۱۲/۲۹ آبستنی تایید شد images کره دار از پایدار
۳ دلشادگل آگوگ اسکارلت  ۷  پایدار هورس سال قبل ۹۵/۱/۸ آبستنی تایید شد images کره دار از پایدار
۴ میسل هیلدچیف میس وریتی ۶  پایدار هورس سال قبل ۹۵/۳/۹ آبستنی تایید شد images  کره دار از پایدار
۵ بوسه وات سکرت کبری ۱۳  پایدار هورس سال قبل ۹۵/۲/۱۷ آبستنی تایید شد images  کره دار از پایدار
۶ شاتیلا پایدار دنجر ۳  پایدار هورس سال قبل ۹۵/۲/۱۶ آبستنی تایید شد images سال اول
۷ جت لاین پایدار رد وینگز  ۴  پایدار هورس سال قبل ۹۵/۳/۷ آبستنی تایید شد images کره دار از نیوجرسی
۸ برازوس پایدار اکس پلوژن  ۴  پایدار هورس سال قبل ۹۵/۳/۱۴  آبستنی تایید شد images  کره دار از نیوجرسی
۹ آرانک فراز  ۴  پایدار هورس سال قبل ۹۵/۲/۲۳ آبستنی تایید شد images  کره دار از نیوجرسی
۱۰ وکسی دراگون ابورجینی گل عقیق ۴ آقای محمد صادقی ۹۴/۱۱/۱۰ ۹۵/۲/۱۴ آبستنی تایید شد images  سال اول
۱۱ پرشین لیدی کینگ آف دسان نازنین  ۳ آقای بیک وردی ۹۴/۱۱/۶ ۹۴/۱۲/۲۲ آبستنی تایید شد images  سال اول
۱۲ آندلوزا مجادیل  ۱۲ آقای جعفر عابدینی ۹۴/۱۱/۱۵ ۹۴/۱۱/۲۶ آبستنی تایید شد images
۱۳ بای بای جان سیهلی بای بای بن  ۴ آقای جمشید روشنی ۹۴/۱۱/۲۵ ۹۵/۲/۲۱ آبستنی تایید شد images  سال اول
۱۴ گیتانو وات سکرت نگار  ۶ آقای ابراهیمی ۹۴/۱۱/۲۸ ۹۵/۲/۷ از لیست خارج شد images سال اول
۱۵ شین تیا رجینگ کریک لیدی آ ۷ آقای جلیل توماج ۹۴/۱۱/۳۰ ۹۵/۱/۱۷ آبستنی تایید شد images کره دار از پایدار
۱۶ دانسینگ کینگ آف دسان گل آینام ۷ آقای افتخارنژاد ۹۴/۱۱/۳۰ ۹۵/۱/۱۷ آبستنی تایید شد images
۱۷ ستاره نظرخانی کینگ آف دسان کاپولا ۴ آقای قره سارلی ۹۴/۱۲/۵ ۹۴/۱۲/۱۰ آبستنی تایید شد images کره دار از مای جوی
۱۸ لالا متوهج ۵ آقای رحیم مهرانی ۹۴/۱۲/۵ - – - - از لیست خارج شد images
۲۰ پیچک رومن آرت پروین ۵ آقای مشهدی ۹۴/۱۲/۱۱ ۹۵/۲/۵ آبستنی تایید شد images کره دار از المرام
۲۱ نازلرقرق کارملایت هوس گل مینا  ۱۷ آقای قلیچی ۹۵/۱/۱۲ ۹۵/۱/۱۸ آبستنی تایید شد images
۲۲ مارال سروین اسپشیال باند ونیز ۳ آقای چپرلی  ۹۴/۱۲/۱۸ ۹۵/۲/۳۰ آبستنی تایید شد images  سال اول
۲۳ لاست الیزا دلرد جاست الیزا  ۸ آقای احسان پایدار ۹۴/۱۲/۲۰ ۹۵/۲/۵ آبستنی تایید شد images
۲۴ کیت متوهج ۵ آقای مهدی صادقی ۹۴/۱۲/۱۹ ۹۴/۱۲/۲۸ آبستنی تایید شد images  سال اول
۲۵  ملیکا ۱۲ آقای کریم پوری سال قبل ۹۵/۳/۲۶ آبستنی تایید شد images
۲۶ شارون پایدار اکسپلوژن ۳ پایدار هورس سال قبل ۹۵/۳/۲۱ آبستنی تایید شد images
۲۷ بیت آف نورس چاتو حاج محمد نوایی ۹۴/۱۲/۲۶ ۹۵/۱/۲۱ آبستنی تایید شد images
۲۸ بای برد لهن گرین الگانس ۶ آقای فرهاد آتابای ۹۵/۱/۹ ۹۵/۲/۲۵ آبستنی تایید شد images
۲۹ فتوس کید اسپشیال باند فتوس ۶ آقای ارخی ۹۵/۲/۴ ۹۵/۲/۲۵ آبستنی تایید شد images
۳۰ ایو گریکاس شاناجیتا ۵ آقای ارخی ۹۵/۲/۴ ۹۵/۲/۱۵ آبستنی تایید شد images
۳۱ لورنزا الکتریک بیت پیرلی کویین ۶ آقای مهرانفر ۹۵/۱/۲۰ ۹۵/۲/۱۹ آبستنی تایید شد images
۳۲ جومی جویس مانتین کت وست ساید اکشن آقای شیرانی ۹۵/۱/۲۰ ۹۵/۱/۲۶ آبستنی تایید شد images
۳۳ یازگل ۲۰ آقای مهدی صادقی ۹۵/۱/۲۳ ۹۵/۱/۲۹ آبستنی تایید شد images
۳۴ شنگول سوبیسکی ۱۰  آقای مهدی صادقی ۹۵/۱/۲۳ ۹۵/۲/۲ آبستنی تایید شد images
۳۵  مایسا غزال مارال ۱۶  آقای مهدی صادقی ۹۵/۱/۲۳ ۹۵/۳/۲۰ images
۳۶ آریستوفیلیا بهار نوبل استوری ۱۲ پایدار هورس سال قبل ۹۵/۳/۲۳ آبستنی تایید شد images
۳۷ ویشناز تاواش ویشار ۴ آقای تویلی قربانی ۹۵/۲/۵ ۹۵/۳/۱۲  آبستنی تایید شد images
۳۸ سحرگل چکیت پرنیا ۶ آقای دوگونچی ۹۵/۲/۵ images
۳۹ الکام قرق لهن گرین نازلرقرق ۱۰ آقای قلیچی ۹۴/۱/۱۲ ۹۵/۱/۱۸ آبستنی تایید شد images
۴۰ گلدن مری الکساندر اقیانوس ۱۷ آقای زهرابی ۹۵/۲/۱۱ ۹۵/۲/۱۲ آبستنی تایید شد images
۴۱ دردانه کینگ آف دسان فتوس ۵ آقای رحیمی سال قبل ۹۵/۳/۱۳ آبستنی تایید شد images
۴۲ سولندا سولون ریوردا ۱۱ آقای خوجملی سال قبل images
۴۳ گل مایسا دنیا مایسا ۱۲ آقای فکوری سال قبل ۹۵/۲/۲۲ آبستنی تایید شد images
۴۴ گلد لیدی تاواش پرشین گلد آقای کردی ۹۵/۲/۱۴ ۹۵/۲/۲۴ آبستنی تایید شد images
۴۵ مای آنجل آقای محمد زارع ۹۵/۲/۱۶ از لیست خارج شد images
۴۶ شیک شا نیوجرسی ریودنسر ۹۵/۲/۲۸ آبستنی تایید شد images
۴۷ شانل سهند شالیمار آقای عراقی ۹۵/۲/۲۴ ۹۵/۳/۲۲ آبستنی تایید شد images
۴۸ سانتانا بشارت ۱۸ ةقتی جهان آرا ۹۵/۲/۱۸ ۹۵/۲/۲۰ آبستنی تایید شد images
۴۹ هدینگ تاپ آگوگ هدینگ پست ۹۵/۲/۲ ۹۵/۳/۲۷ آبستنی تایید شد images
۵۰ لیدی ناز سورنا تنلی ۱۵ آقای ملکی ۹۵/۳/۵ ۹۵/۳/۲۲ images
۵۱ گلی تا آقای میرزاعلی ۹۵/۳/۵ ۹۵/۳/۸ آبستنی تایید شد images
۵۲ خوشرو آقای جلیل توماج ۹۵/۳/۱۲ images
۵۳ سان گلد اس‍پشیال باند کان تاچ ۳ آقای عبدالله یلقی ۹۵/۳/۲۷ images
۵۴ images