مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

کشش ۹۵ هاسون لایتنینگ

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱ پرشین مامبو کینگ کوگات اولینتون ۱۱ هورس ایران سال قبل ۹۴/۱۲/۵ آبستن ۹۴/۱۲/۱۹ images
۲ لاست این دبلاگ سیتی زیپ ساورجین لیز ۱۰  هورس ایران  سال قبل ۹۵/۲/۱۲ آبستن ۹۵/۲/۲۷ images
۳ شلفا سلکریک پس د پیس ۹  هورس ایران سال قبل ۹۵/۱/۴ آبستن ۹۵/۱/۲۵ images
۴ تاکسه وی کانگری دورادورا دورا ۱۰  هورس ایران  سال قبل ۹۵/۲/۱۳ آبستن ۹۵/۲/۲۷ images کره دار از تریفیک
۵ ساتین اسلیپرز ای دوبی ماتیلدا دنسر ۱۱  هورس ایران  سال قبل ۹۵/۱/۱ آبستن ۹۵/۱/۱۶ images  کره دار از تریفیک
۶ ساسی کویین ودر وارنینگ ساسی استفانی ۵  هورس ایران سال قبل ۹۵/۱/۱۸ آبستن ۹۵/۲/۴ images  کره دار از تریفیک
۷ بای بای کویین المرام بای بای بن ۵  هورس ایران  سال قبل ۹۵/۳/۶ آبستن ۹۵/۳/۲۲ images کره دار از تریفیک
۸ پیکولوبیب پیکولو رانوی بیب ۱۱  هورس ایران  سال قبل ۹۵/۳/۲۵ images  کره دار از تریفیک
۹ کارتیه تریفیک چلنج کات گلاس ۳  هورس ایران سال قبل ۹۵/۲/۲۱ آبستن ۹۵/۳/۴ images
۱۰ نلی هیلدچیف پرشین مامبو ۶ هورس ایران ۹۴/۱۰/۱۸ ۹۵/۲/۵ آبستن ۹۵/۲/۲۱ images
۱۱ میدان رود ایشیگورو الوماس ریلیتی ۹ هورس ایران ۹۴/۱۰/۱۸ ۹۴/۱۲/۸ آبستن ۹۴/۱۲/۲۲ images
۱۲ آرلا۲ پریمووالنتینو تاسکندی ۴ آقای حافظی ۹۴/۱۰/۲۶ ۹۴/۱۲/۲ آبستن ۹۴/۱۲/۱۷ images
۱۳ سیووا سوبیسکی آوا ۸  آقای حافظی ۹۴/۱۰/۲۶ ۹۵/۱/۲۹ آبستن ۹۵/۲/۱۶ images
۱۴ برون آفر دلرد برون هیلد ۷ آقای جاجرمی ۹۴/۱۱/۷ ۹۵/۱/۱۷  آبستن ۹۵/۲/۴ images کره دار از جانادل
۱۵ آگلین تاواش برون هیلد ۴ آقای جاجرمی ۹۴/۱۱/۷ ۹۵/۲/۸ آبستن ۹۵/۲/۲۴ images
۱۶ آریاناز المرام ویساژ ۵ آقای نساج ۹۴/۱۲/۴ ۹۴/۱۲/۱۸ آبستن ۹۵/۱/۱۲ images
۱۷ مونالیزا المرام مانلیتا السور ۳ آقای حیرانی ۹۴/۱/۲۸ ۹۵/۳/۱۵ آبستن ۹۵/۴/۱ images
۱۸ آیلونیا المرام پایونر ۴ آقای اکبری ۹۴/۱۲/۱۸ ۹۵/۱/۲۲ آبستن ۹۵/۲/۱۲ images
۱۹ فینیش تایم المرام ساتین اسلیپرز  ۲ هورس ایران سال قبل ۹۵/۳/۱۷ images
۲۰ خواری هیلدچیف سلوی ۷ آقای بدراقی ۹۵/۱/۱۵ ۹۵/۲/۱۲  آبستن ۹۵/۲/۲۷ images
۲۱ سویتا شرگار کویین پروین ۱۴ آقای بدراقی ۹۵/۱/۱۵ ۹۵/۳/۱۹ images
۲۲ لیزا تاواش جلیسکا ۴ آقای بدراقی ۹۵/۱/۱۵ ۹۵/۲/۳۰ آبستن ۹۵/۳/۱۵ images
۲۳ گانجا دولاب آ‍پاسای ۶ آقای خسروجردی ۹۵/۱/۱۸ ۹۵/۲/۱۵ آبستن ۹۵/۲/۲۹ images
۲۴ ردهپی ای پی ایندی رد کت ۱۳ آقای ساوجی ۹۵/۱/۲۲ ۹۵/۲/۲۷ آبستن ۹۵/۳/۱۰ images
۲۵ وان استند اوت آل بر وان آیلیش ۵ آقای نیکومنش ۹۵/۱/۲۲ - – - - images
۲۶  زندگی دلرد آلالیا ۶ آقای شیرخانی ۹۵/۱/۲۳ ۹۵/۳/۱۱ آبستن ۹۵/۳/۲۶ images کره دار از گلداسفینکس
۲۷ سیلورتون اسکای لهیب میس وریتی ۱۲ آقای علیزاده ۹۵/۱/۲۶ ۹۵/۱/۲۸ آبستن ۹۵/۲/۱۴ images کره دار از متوهج
۲۸ ویکتوریا۲ المرام بریکسون ۴ آقای عزیزی ۹۵/۱/۲۷ images کره دار از ایلوسیوتریدر
۲۹ شاریس ساسان مانسون ۵ آقای حجازی ۹۵/۲/۶ ۹۵/۲/۱۱  آبستن ۹۵/۲/۲۷ images کره دار از تاواش
۳۰ آترینا المرام ماهپیشانی ۴ آقای افراشته ۹۵/۲/۱۱ ۹۵/۳/۱۱ آبستن ۹۵/۳/۲۶ images
۳۱ امیلیا المرام پدیده ۴ آقای شهرتی ۹۵/۲/۱۱ ۹۵/۲/۲۵ آبستن ۹۵/۳/۸ images
۳۲  چیتاچیف  هیلدچیف  میلتونیا ۶  آقای ساعد توکلی ۹۵/۲/۱۳ ۹۵/۲/۱۸ آبستن ۹۵/۳/۴ images کره دار از تریفیک
۳۳ پرفکت لیدی المرام لاست این دبلاگ ۴ آقای شمس ۹۵/۲/۱۳ ۹۵/۳/۳ آبستن ۹۵/۳/۱۸ images کره دار از تریفیک
۳۴ شرینا هیلدچیف خواری ۶ آقای میخچی ۹۵/۲/۲۰ ۹۵/۳/۳ آبستن ۹۵/۳/۱۸ images کره دار از تریفیک
۳۵ آهو شاهین ۲ - – - - آقای تبریزی ۹۵/۲/۲۲  - – - - images
۳۶ مجیک فلای سیهلی مجیک میلکام ۴ آقای بهروز کلته ۹۵/۲/۲۷ ۹۵/۳/۵ آبستن ۹۵/۳/۲۲ images
۳۷ اف بی جی تاواش آرماق ۴ آقای شهرتی ۹۵/۲/۲۷ ۹۵/۳/۲ آبستن ۹۵/۳/۱۶ images
۳۸  بلک مستر تاواش ‍ارتی تایم ۵ آقای نیکومنش ۹۵/۲/۲۹ ۹۵/۳/۲ آبستن ۹۵/۳/۱۶ images کره دار از ادن ولد
۳۹ کاپری کالوین آقای افراشته ۹۵/۳/۱ ۹۵/۳/۷ آبستن ۹۵/۳/۲۲ images کره دار از مای جوی
۴۰ مهتاج الوسیوتریدر تاج محل ۳ آقای حسینی ۹۵/۳/۱ ۹۵/۳/۲۲ images
۴۱ کاتالینا دلرد آلالیا ۸ آقای امینی ۹۵/۳/۱۱ ۹۵/۳/۱۴ آبستن ۹۵/۴/۱ images کره دار از تاواش