مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

کشش ۹۵ ادن ولد

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱  یادگار  وات سکرت امید من آقای ولی نژاد ۹۴/۱۱/۱۱ ۹۴/۱۲/۱۱ آبستنی تایید شد images
۲ رامادا وات سکرت یادگار پروین آقای علی اونق  ۹۴/۱۲/۱ از لیست خارج شد images
۳ امید آشورآباد مونت سینیور امید من حاج حکیم یمودی ۹۴/۱۱/۳۰ ۹۴/۱۲/۷ آبستنی تایید شد images
۴ هوم بیت کیم هوم بیت ایت ۸ آقای خشایار خامصی ۹۴/۱۱/۱۹ ۹۵/۱/۱۵ آبستنی تایید شد images
۵ گل آی سل هیلدچیف آی سل آقای میرزاعلی ۹۵/۲/۱۴  آبستنی تایید شد images
۶ هیرکانیا رجینگ کریک ب ب آقای علی اونق ۹۵/۱۲/۲ ۹۵/۱/۱۴ آبستنی تایید شد images
۷ ونوسه وات سکرت ژینوس آقای قرنجیک ۹۴/۱۲/۲ ۹۴/۱۲/۴ آبستنی تایید شد images
۸ ایل سانا نیوجرسی پاییزان آقای نورحنفی ۹۴/۱۲/۱۱ ۹۴/۱۲/۱۷ آبستنی تایید شد images
۹ زیبا گزل لهن گرین تفت گل آقای قلیچ قزل ۹۴/۱۲/۹ ۹۵/۱/۲۶ آبستنی تایید شد images
۱۰ بیسکای نیوجرسی ماتیز آقای ارازدردی قزل ۹۴/۱۲/۱۵  - – - - از لیست خارج شد images
۱۱ والونیا  کامانگراند مای تیک ۴ آقای منوچهر قزل ۹۴/۱۲/۱۵ ۹۵/۱/۲۷ آبستنی تایید شد images
۱۲ سایرا فنور آریزونا آقای آخوند حالدی ۹۴/۱۲/۲۲ ۹۵/۱/۲۰ آبستنی تایید شد images
۱۳ فانتسما دایرکتا الکتریک بیت پرل کویین ۵ آقای خشایارخامصی ۹۴/۱۱/۱۹ ۹۵/۲/۲۰ آبستنی تایید شد images
۱۴ دازگلاب۲ لهن گرین دازگلاب آقای کریم کر ۹۴/۱۲/۲۸ ۹۵/۱/۱۱ آبستنی تایید شد images
۱۵ تندر مونت سینیور رایانه آقای مهندس رحیمی ۹۴/۱۲/۲۲ ۹۵/۱/۵ آبستنی تایید شد images
۱۶ نادی ناز کبنگ آف دسان ماه آرا آقای حاجی دوجی ۹۵/۱/۱ - – - - آبستنی تایید شد images
۱۷ تیرگل آقای سینا اژدری ۹۵/۱/۹ ۹۵/۱/۱۹ آبستنی تایید شد images
۱۸ سیبلا ساسان شهلا آقای اسلام بیرامی ۹۴/۱۲/۲۹ ۹۵/۱/۲۵ آبستنی تایید شد images
۱۹ ناندینا رشاد آزاده آقای پساوند ازلیست خارج شد images
۲۰ آذرا آگوگ آی سل آقای میرزاعلی ۹۴/۱۲/۲۷ ۹۵/۱/۲۹ آبستنی تایید شد images
۲۱  سوسانو بامبوس دازگلاب آقای کریم کر ۹۵/۲/۴ ۹۵/۲/۹ آبستنی تایید شد images
۲۲ کمند آقای ملااحمد تراج ۹۵/۲/۱ از لیست خارج شد images
۲۳ فلور فنور دانسی آقای جزایری ۹۵/۲/۱۱ ۹۵/۳/۴ images
۲۴ ماریلوس پوملاتو فلور آقای جزایری ۹۵/۲/۱۱ ۹۵/۲/۱۵ آبستنی تایید شد images
۲۵ آفرین آذین خوشقدم آقای آنجان کردی ۹۵/۲/۹ ۹۵/۲/۲۳ آبستنی تایید شد images
۲۶ آناکید وات سکرت خوش ناز آقای احمد اونق ۹۵/۳/۲ آبستنی تلیید شد images
۲۷ مهسا لهن گرین دازثریا آقای ناصر کلته ۹۵/۱/۲ ۹۵/۳/۲۸ آبستنی تایید شد images
۲۸ رومینا کولار ویلا آقای عزیز اونق ۹۵/۲/۱۶ ۹۵/۲/۲۳ آبستنی تایید شد images کره دار از ادن ولد
۲۹ سور سور کینگ اف دسان پروانه آقای اسماییل قزل ۹۵/۲/۱‍۸ ۹۵/۳/۳ آبستنی تایید شد images
۳۰ ماریا لهن گرین هلنیه آقای عبی کلته ۹۵/۲/۲۱ آبستنی تایید شد images
۳۱ لادی کیزیا اسپشیال باند هانیه آقای عبی کلته ۹۵/۲/۲۳ ۹۵/۲/۳۱ آبستنی تایید شد images
۳۲ بای گل بشارت بای بای آقای غفار بسیم ۹۵/۲/۲۷ images
۳۳ مجیک فلور پوملاتو فلور آقای جزایری ۹۵/۲/۲۷ آبستنی تایید شد images
۳۴ اشلی دولاب شراره۲ آقای اشجان قره جه ۹۵/۳/۵ ۹۵/۳/۸ images
۳۵ سلوا آقای ۹۵/۳/۱۰ ۹۵/۳/۱۰ آبستنی تایید شد images
۳۶ گود ایونت سوبیسکی حیران۳ آقای تلنگ ۹۵/۳/۱۴ ۹۵/۳/۱۵ آبستنی تایید شد images
۳۷ گل سا راکست سلوا آقاس رضا کمی ۹۵/۳/۱۲ آبستنی تایید شد images
۳۸ ساوینا دلرد آپولون آقای غفار بسیم ۹۵/۳/۱۶ images
۳۹ آ‍پولون دولاب آزالیا آقای غفار بسیم ۹۵/۳/۲۸ images
۴۰ هایدان های کینگ آف دسان امید آشورآباد آقای صدیق کر ۹۵/۳/۲۷ images
۴۱ سیبلا آبستنی تایید شد images
۴۲ images