مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

لیست کشش ۸۸ المرام

ردیف نام مادیان نام پدر نام مادر سن نام مالک تاریخ ورود تاریخ آخرین کشش وضعیت و تاریخ سونوگرافی عکسها توضیحات بیشتر
۱ ایندین سانگ ایندین راکت کانوکاو ۵ آقای محمد تقوی ۸۷/۱۱/۱۶ ۸۸/۱/۱۸ آبستن ۸۸/۲/۶ images ۸۸/۱۲/۱۳ کره نریان زایمان کرد
۲ سوپرناز لنسکوی سروناز ۱۰ آقای محمد تقوی ۸۷/۱۱/۱۶ ۸۸/۲/۲۳ آبستن ۸۸/۳/۱۲ images ۸۹/۱/۱۳ کره نریان زایمان کرد
۳ سلیقه پرنس روپرت طاهره ۱۴ آقای مزیدی ۸۷/۱۱/۲۲ ۸۸/۱/۶ آبستن ۸۸/۱/۲۴ images سقط جنیین درمورخه ۸۸/۶/۲۰
۴ کات گلاس فنتستیک لایت شدی پوینت ۵ بابازاده ۸۷/۱۱/۲۲ ۸۸/۱/۸ آبستن ۸۸/۱۲/۴ images ۸۸/۱۱/۳۰ کره مادیان زایمان کرد
۵ جیسی کامانگراند - ۱۱ آقای اختراعی ۸۷/۱۲/۱۳ ۸۷/۱۲/۱۵ آبستن ۸۸/۱/۱۵ images ۸۸/۱۱/۲ کره مادیان زایمان کرد
۶ صبا کولاک نگار ۱۲ آقای نصیر بای ۸۷/۱۲/۲۴ ۸۸/۲/۲۶ آبستن ۸۸/۳/۱۲ images ۸۹/۱/۱۱  کره مادیان زایمان کرد
۷ فریال صبا دنیا صبا ۴ حاج ناصر نوروزی ۸۷/۱۲/۲۴ ۸۸/۲/۱ آبستن ۸۸/۲/۲۰ images ۸۹/۱/۹ کره مادیان زایمان کرد
۸ اسکارلت سوقان مکان ۱۲ آقای سعید اسکندری ۸۷/۱۲/۲۴ ۸۸/۴/۹ آبستن ۸۸/۵/۴ images ۸۹/۲/۲۷ کره مادیان زایمان کرد
۹ شاهدخت بلاش گل مینا ۱۰ آقای حسین آیت اللهی ۸۷/۱۲/۲۵ ۸۸/۱/۵ آبستن ۸۸/۱/۲۴ images ۸۸/۱۱/۲۸ کره نریان زایمان کرد
۱۰ بریکسون ببرک خان رامسس ۸ آقای محمد عزیزی ۸۷/۱۲/۲۵ ۸۸/۱/۵ آبستن ۸۸/۱/۲۴ images ۸۸/۱۱/۳۰ کره نریان زایمان کرد – ۶ روزگی تلف شد
۱۱ ماهپیشانی لاکچری ایمج بلاشینگ بلو ۱۴ آقای حلمی ۸۷/۱۲/۲۷ ۸۸/۱/۲۲ آبستن ۸۸/۲/۱۶ images سقط جنین در مورخه ۸۸/۹/۱۰
۱۲ بای بای بن بکت فی روگ ۵ بابازاده ۸۷/۱۲/۲۷ ۸۸/۱/۱ آبستن ۸۸/۱/۱۹ images ۸۸/۱۱/۲۵ کره مادیان زایمان کرد
۱۳ گل مینا لنسکوی ژینوس ۱۲ آقای حسین اتفاق ۸۷/۱۲/۲۸ - آبستن نیست images به علت زایمان دیروقت کشش نشد.
۱۴ لیلا ناز مناضل گل مینا ۵ آقای حسین اتفاق ۸۷/۱۲/۲۸ ۸۸/۱/۱۶ آبستن ۸۸/۲/۶ images ۸۸/۱۲/۱۱ کره مادیان زایمان کرد
۱۵ میس وریتی فکچوال آنسل لیدی ۱۰ آقای محمد رمضانزاده ۸۸/۱/۱۰ ۸۸/۱/۳۱ آبستن ۸۸/۲/۲۰ images ۸۸/۱۲/۱۴ کره مادیان زایمان کرد
۱۶ پرشین مامبو کینگ کوگات اولینتون ۵ آقای محمد باقری ۸۸/۱/۱۰ ۸۸/۲/۲ آبستن ۸۸/۲/۲۰ images ۸۸/۱۲/۱۱ کره نریان زایمان کرد- ۳ روزگی تلف شد
۱۷ گلنار بامداد خاتون ۴ آقای محمد اختراعی ۸۸/۱/۱۸ ۸۸/۱/۲۳ آبستن ۸۸/۲/۲۰ images ۸۸/۱۲/۲۳ کره نریان زایمان کرد
۱۸ پرشینا مانی بی سان ۶ آقای محمدزاده ۸۸/۱/۱۸ ۸۸/۲/۳۰ آبستن ۸۸/۳/۱۸ images ۸۹/۱/۲۳ کره مادیان زایمان کرد
۱۹ لاله وش فنور لاله ۸ آقای دکتر شریفی ۸۸/۱/۱۸ ۸۸/۲/۲۰ آبستن ۸۸/۳/۳۰ images ۸۹/۱/۲۵ کره نریان زایمان کرد
۲۰ ثروت آفرون ساغر ۲۱ آقای داوود شگفتی ۸۸/۱/۲۰ ۸۸/۳/۹ آبستن ۸۸/۳/۲۵ images ارسال به باشگاه ویلا ۸۸/۳/۳۰
۲۱ ثمر پرنس روپرت ثروت ۱۲ آقای حلمی ۸۸/۱/۲۴ ۸۸/۱/۲۶ آبستن ۸۸/۲/۲۰ images ۸۹/۱/۳  کره نریان زایمان کرد
۲۲ عسل هریکن دازبانو ۷ آقای شفیق پقه ۸۸/۱/۲۹ ۸۸/۲/۲ آبستن ۸۸/۲/۲۰ images ۸۹/۱/۱۱ کره نریان زایمان کرد
۲۳ گلزار کولاک شایلان ۱۲ آقای حسین آیت اللهی ۸۸/۲/۷ ۸۸/۳/۱۹ آبستن ۸۸/۴/۲ images ۸۹/۲/۱۳ کره مادیان زایمان کرد
۲۴ الیزا دولاب ثمر ۷ آقای رضا نساج ۸۸/۲/۲۰ ۸۸/۳/۹ آبستن ۸۸/۳/۲۵ images ۸۹/۱/۲۹ کره مادیان زایمان کرد
۲۵ سرسام بگونیا پرستو ۸ آقای محمد اختراعی ۸۸/۲/۱۰ ۸۸/۲/۱۴ آبستن ۸۸/۳/۳ images ۸۹/۱/۱۶ کره نریان زایمان که در کیسه جنین خفه شده
۲۶ دلبر لنسکوی سلیقه ۹ آقای نادرزاده ۸۸/۲/۱۴ ۸۸/۲/۱۹ آبستن ۸۸/۳/۳ images ۸۹/۱/۲۶ کره نریان زایمان کرد
۲۷ گل طاهر آفرون دازطاهر ۱۸ آقای حمید روشنی ۸۸/۲/۱۴ ۸۸/۳/۱۷ آبستن ۸۸/۴/۱۱ images ارسال به گنبد ۸۸/۴/۲۷
۲۸ گل لاله دنیا گل مینا ۸ آقای داعی ۸۸/۲/۲۱ ۸۸/۳/۱۶ آبستن ۸۸/۴/۲ images ۸۹/۱/۲۶ سقط جنین کرد
۲۹ آپولون دولاب آزالیا ۸ آقای غفار بسیم ۸۸/۲/۲۶ ۸۸/۳/۲۳ آبستن ۸۸/۴/۱۱ images ۸۹/۲/۱۳ کره نریان رایمان کرد
۳۰ جاست الیزا هکتور پروتکتور لافیجا ۸ آقای محمد رمضانزاده ۸۸/۳/۲ ۸۸/۳/۲۴ آبستن ۸۸/۴/۱۱ images ۸۹/۲/۲۵ کره نریان زایمان کرد
۳۱ پرشین دنسر سلستیال دنسر مینت دلایت ۶ آقای محمد اختراعی ۸۸/۳/۳ ۸۸/۳/۶ آبستن ۸۸/۳/۲۵ images ارسال به باشگاه آژند ۸۸/۳/۲۷
۳۲ ملکه یلقی تکتاز زیبال ۵ آقای اونق ۸۸/۳/۳ - آبستن نیست images آماده کشش نشد.ارسال به گنبد ۸۸/۶/۱۱
۳۳ داز گلهان سیگار داز شایلان ۴ آقای قریشی ۸۸/۳/۹ ۸۸/۳/۱۱ آبستن ۸۸/۴/۲ images ۸۹/۱/۲۳ کره نریان زایمان کرد
۳۴ آریستوفیلیا بهار نوبل استوری ۵ آقای حبیب کوزلی ۸۸/۳/۱۰ ۸۸/۵/۶ آبستن ۸۸/۶/۱ images ارسال به گنبد ۸۸/۶/۲۱
۳۵ ردوینگز تیتوس لیویوس کانوزا ۴ آقای حبیب کوزلی ۸۸/۳/۱۰ ۸۸/۳/۱۳ آبستن ۸۸/۳/۲۷ images ۸۹/۲/۲ کره مادیان زایمان کرد
۳۶ گرانوش لنسکوی ژانت ۶ آقای حمید کردی ۸۸/۳/۱۸ - آبستن نیست images باهماهنگی مالک‌کشش به سال‌آینده موکول شد.
۳۷ آندگو تبوگ الطویلا ۵ آقای محمد اختراعی ۸۸/۳/۲۱ ۸۸/۴/۱۰ آبستن ۸۸/۵/۴ images ارسال به باشگاه آژند ۸۸/۵/۱۱
۳۸ استورم رد مای یلد وایت لی ۵ آقای بهنام چاوشی ۸۸/۳/۲۸ ۸۸/۵/۲۷ آبستن ۸۸/۶/۱۵ images ارسال به یزد ۸۸/۷/۱۵
۳۹ زمرد یزد هریکن داز طلا ۴ آقای جمال ابوالمعصومی ۸۸/۴/۸ ۸۸/۵/۱۵ آبستن ۸۸/۶/۱ images ارسال به یزد ۸۸/۷/۱۵