مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب تروبرد

تولیدات (مادیان و کره ها)

نام اسب سال و محل تولد جنس نام پدر نام مادر وضعیت عکس ها خط خونی
 مجیک میلکام  ۲۰۰۶(GB) مادیان  میلکام  دش آف مجیک باردار از المرام images images
 کات گلاس  ۲۰۰۳(GB) مادیان  فنتستیک لایت  شدی پونیت باردار از تریفیک images images
پرشین مامبو ۲۰۰۳(AUS) مادیان کینگ کوگات اولینتون باردار از تریفیک images images
ویند میلکام ۲۰۰۶(GB) مادیان میلکام  ویند میل این باردار از تریفیک images images
ساتین اسلیپرز ۲۰۰۵(CAN) مادیان ای دوبی ماتیلدا دنسر باردار از تریفیک images
لاست این د بلاگ ۲۰۰۶(USA) مادیان سیتی زیپ ساورجین لیز باردار از تریفیک images
 تیز سکرت  ۲۰۰۶(CAN) مادیان  تیزنو  رنیس سکرت باردار از تریفیک images
شلفا  ۲۰۰۷(IRE) مادیان سلکریک پس د پیس باردار ار المرام images
 تاکسه وی  ۲۰۰۶(USA) مادیان کانگری دورا دورا دورا باردار از تریفیک images
بیونسه ۱۳۸۷ مادیان دلرد میس وریتی باردار از المرام images
اسکارلت ۱۳۷۶ مادیان سوقان مکان باردار از تریفیک images
گل طاهر ۱۳۶۹ مادیان آفرون داز طاهر باردار نیست images
کره بای بای بن ۱۳۹۱ مادیان سیهلی بای بای بن در حال نگهداری images
کره مجیک میلکام ۱۳۹۱ مادیان سیهلی مجیک میلکام در حال نگهداری images
کره ویندمیلکام ۱۳۹۱ مادیان المرام ویند میلکام در حال نگهداری images
کره کات گلاس ۱۳۹۱ نریان سیهلی کات گلاس در حال نگهداری images
کره پرشین مامبو ۱۳۹۱ مادیان المرام پرشین مامبو در حال نگهداری images
کره گل طاهر ۱۳۹۱ نریان المرام گل طاهر در حال نگهداری images
کره ساتین اسلیپرز ۱۳۹۱ نریان المرام ساتین اسلیپرز در حال نگهداری images
کره تیزسکرت ۱۳۹۱ نریان المرام تیزسکرت در حال نگهداری images
کره لاست این دبلاگ ۱۳۹۱ مادیان المرام لاست این دبلاگ در حال نگهداری images
کره میس وریتی ۱۳۹۱ مادیان المرام میس وریتی در حال نگهداری images